แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลไทรม้าในการออก เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ของ เทศบาลตำบลไทรม้า
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ สภาเทศบาลตำบลไทรม้า ในการพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ของเทศบาลตำบลไทรม้า
1. อายุ
Clear selection
2.เพศ
Clear selection
3. อาชีพ
Clear selection
4. ที่อยู่ปัจจุบันของท่าน ตั้งอยู่ที่
Clear selection
5. ท่านเป็นผู้ประกอบกิจการ ประเภทที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลไทรม้า
Clear selection
6. กิจการของท่านเป็นกิจการประเภทใด
7. กิจการของท่าน ตั้งอยู่ที่
Clear selection
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ของเทศบาลตำบลไทรม้า
Clear selection
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า ตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ของเทศบาลตำบลไทรม้า
Clear selection
10. หากท่านไม่เห็นด้วย ตามข้อ 9 ท่านเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้อใดอัตราใด
11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy