ICBUILD - Wzrost internacjonalizacji na rzecz obiegu zamkniętego w środowisku budowlanym
Wersja polska (tłumaczenie z języka angielskiego)

Niniejsza Ankieta  jest integralną częścią międzynarodowego projektu ICBUILD którego celem jest mapowanie możliwości współpracy MŚP za pośrednictwem klastrów współpracujących w ramach projektu.
Zapraszamy do współpracy i wypełnienia poniższej ankiety

***

UWAGA:
Wszystkie informacje przekazane przez każdą osobę / organizację będą poufne i nikt inny niż osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie badania nie będzie miał dostępu do informacji dostarczonych przez indywidualnych respondentów.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.2 OCENA POTRZEB MIĘDZYNARODOWYCH MŚP W BUDOWNICTWIE W OBIEGU ZAMKNIETYM (ASSESSMENT OF INTERNATIONALIZATION NEEDS OF SMEs IN THE CIRCULAR BUILDING)
Profil Firmy (Company Profiling)
Nazwa firmy (Name of the Company)
Siedziba firmy (Company’s headquarters)
Zakres działalności (Field of activity)
Liczba pracowników (Company’s employees number)
1. Status umiędzynarodowienia firmy (Internationalisation status of the Company)
1.1 Czy Firma/Spółka działa już na rynkach zagranicznych? (Does the Company already operate in foreign markets?) *
1.2 Jeśli tak, od jak dawna? (If so, from how long?) *
Jeśli nie, jakie są przyczyny? (If no, what are the reasons?) *
1.3 Jeśli tak, jak często? (If so, how often?) *
1.4 Jaki procent Twojej produkcji jest przeznaczony na rynki zagraniczne: (What percentage of your production it is destined to foreign markets:) *
1.5 Wymień główne kraje, z którymi firma ma relacje w zakresie internacjonalizacji. (List the main Countries with which the company has internationalization relationships.) *
1.6 Wybierz działania internacjonalizacji prowadzone przez firmę. Wybierz jedną lub więcej z poniższych opcji. (Select  the internationalization activities carried out by the company.Choose one or more of the following options.) *
Required
1.7 Wybierz spośród poniższych rynków zagranicznych, które mogą Cię zainteresować dla potencjalnego rozwoju biznesu. (Select, among the following, the foreign markets that could be of your interest for potential business development.) *
Required
2. Przyczyny i przesłanki internacjonalizacji (Reasons and prerequisites for internationalization)
2.1 Wybierz powody, które prowadzą do ekspansji na rynki zagraniczne.Wybierz jedną lub więcej z poniższych opcji. (Select the reasons that lead you to expanding towards foreign markets. Choose one or more of the following options.) *
Required
2.1 Jakie tematy związane z internacjonalizacją Cię najbardziej interesują? (What topics related to internationalization are you interested in the most?) *
Required
3. Czynniki sukcesu internacjonalizacji (Success factors for internationalization)
3.1 Wskaż poziom ważności następujących kluczowych czynników w osiągnięciu pomyślnej internacjonalizacji, używając 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza nieistotne, a 5 oznacza niezbędne. (Indicate the level of importance of the following key factors in reaching a successful internationalization, using a 5-point scale, where 1 means irrelevant and 5 means essential.) *
1
2
3
4
5
Międzynarodowe doświadczenie przedsiębiorcy (International experience of the entrepreneur)
Międzynarodowe doświadczenie pracowników/konsultantów (International experience of employees/consultants)
Zdolność do innowacji produktów lub procesów firmy (Capacity to innovate company's products or processes)
Formalne sieci międzynarodowe (Formal international networks)
Nieformalne sieci międzynarodowe (Informal international networks)
Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem (Risk management competences)
Umiejętności językowe (Language skills)
3.2 Wskaż poziom ważności każdego z poniższych narzędzi zarządzania ryzykiem dla pomyślnego procesu internacjonalizacji za pomocą 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza nieistotne, a 5 podstawowe. (Indicate the level of importance of each of the following risk management tools for a successful internationalization process using a 5-point scale, where 1 means irrelevant and 5 means fundamental.) *
1
2
3
4
5
Wiarygodność finansowa potencjalnych partnerów (Financial reliability of potential partners)
Ubezpieczenie od strat wierzyciela/dłużnika (Insurance against creditor/debtor losses)
Ubezpieczenie od ryzyka eksportowego (Insurance against export risks)
Ryzyko związane z wymianą walut (Currency exchanges related risks)
Gwarancja stopy procentowej (Interest rate guarantee)
Analiza ryzyka kraju (Country risk analysis)
3.3 Który z poniższych czynników związanych z innowacjami wpływa na zdolność firmy do internacjonalizacji? Użyj skali 5 pozycji, gdzie 1 oznacza nieistotne, a 5 podstawowe. (Which of the following factors connected to innovation affects  the company's internationalization capability? Use a scale of 5 positions, where 1 means irrelevant and 5 means fundamental.) *
1
2
3
4
5
Innowacja produktowa (Product innovation)
Innowacje procesowe (Process innovation)
Innowacje organizacyjne (Organizational innovation)
Innowacje marketingowe (Marketing innovation)
Innowacje modelu biznesowego (Business model innovation)
Innowacje z możliwością opatentowania (Patentable Innovations)
3.4 Wskaż wpływ jakiegokolwiek procesu internacjonalizacji na firmę, korzystając z 5-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza nieistotne, a 5 fundamentalne. (Indicate the effect of any internationalization process on the company, using a 5-point scale, where 1 means irrelevant and 5 means fundamental.) *
1
2
3
4
5
Rozwój zysków (Profit development)
Ewolucja obrotów (Turnover Evolution)
Zwiększony udział w rynku (Increased market share)
Rozwój know-how (Know-how development)
Poprawa wizerunku i reputacji firmy (Improvement of corporate image and reputation)
4. Słabe i mocne strony firmy w procesie internacjonalizacji (Weaknesses and Strengths of the Company in the Internationalization Process)
4.1 Wskaż główne trudności napotkane podczas procesu internacjonalizacji.Wybierz co najmniej jedną z następujących opcji: (Indicate which were the major difficulties faced during the internationalization process.Choose one or more of the following options:) *
Required
4.2 Wskaż główne słabości firmy, które uniemożliwiły proces internacjonalizacji. Wybierz jedną lub więcej z poniższych opcji (Indicate the main weaknesses of the company that prevented the internationalization process.Choose one or more of the following options) *
Required
4.3 Wskaż główne mocne strony firmy, które ułatwiły pomyślną internacjonalizację.Wybierz co najmniej jedną z poniższych opcji. (Indicate the main strengths of the company that  facilitated successful internationalization. Choose one or more of the following options.) *
Required
4.4 Wybierz organizacje i/lub usługi wsparcia, które pomogły w większości procesu internacjonalizacji. Wybierz co najmniej jedną z poniższych opcji. (Select the organizations and / or support services  that helped most of the internationalization process.Choose one or more of the following options.) *
Required
4.5 Wskaż powody, dla których firma nie korzysta z żadnych usług i ofert wsparcia w ramach procesu internacjonalizacji. Wybierz co najmniej jedną z poniższych opcji. (Indicate the reasons why the company does not make use of any services and support offers as part of the internationalization process.Choose one or more of the following options.) *
Required
4.6 Wskaż kanały, przez które firma zbiera informacje o rynkach docelowych. Wybierz jedną lub więcej z poniższych opcji.  (Indicate the channels through which the company collects information about target markets.Choose one or more of the following options.) *
Required
5. Relacje z Klasterem (Relation with the Cluster)
5.1 Wskaż, które narzędzia i usługi świadczone przez Klaster mogą być dla Ciebie przydatne we wspieraniu procesu internacjonalizacji. Wybierz jedną lub więcej z poniższych opcji. (Indicate which tools and services provided by the Cluster could be useful to you in support of the internationalization process.Choose one or more of the following options.)
Informacja: (Information:) *
Required
Doradztwo: (Consulting:) *
Required
Szkolenie i edukacja: (Training and education:) *
Required
Inicjatywy promocyjne: (Promotional initiatives:) *
Required
Dla Producentów wyrobów budowlanych (For Manufacturers of construction products)
Czy wykorzystujesz odpady lub produkty uboczne w swoich produktach lub procesach przemysłowych? (Do you make use of wastes or byproducts in your products or industrial processes?) *
Czy przy projektowaniu lub wytwarzaniu produktu bierzesz pod uwagę potencjalny poziom trwałości? (Do you consider the potential durability level when designing or manufacturing a product?) *
Czy rozważasz lub wdrażasz rozwiązania zwiększające adaptacyjność produktów (np. prefabrykacja lub systemy modułowe)? (Do you consider or implement solutions to increase the adaptability of the products (e.g. prefabrication or modular systems)?) *
Czy podejmujesz działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów i/lub promowanie wysokiej jakości gospodarowania odpadami (identyfikowalność materiałów)? (Do you take measures to reduce wastes and/or promote high quality waste management (traceability of materials)?) *
Czy korzystasz z narzędzi środowiskowych, takich jak etykiety i certyfikaty (środowiskowa deklaracja produktu, oznakowanie ekologiczne itp.)? (Do you make use of environmental tools, such as  labels and certifications (Environmental Product Declaration, Ecolabel, etc.)?) *
Jeśli tak, wymień je poniżej: (If so, please list them below:)
Ogólnie rzecz biorąc, czy uważasz, że zasady i rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym można zintegrować z Twoją przyszłą strategią produkcyjną? (In general, do you think that circular economy principles and solutions could be integrated in your future production strategy?) *
Dla Budowniczych i Kontrahentów (For Builders and contractors)
Czy stosujesz techniki budowlane, które promują trwałość budynków i odporność materiałów (np. techniki ułatwiające konserwację i naprawy)? (Do you make use of construction techniques that promote the durability of buildings and the resilience of the materials (e.g. techniques that facilitate maintenance and repairs)?) *
Czy stosujesz techniki budowlane, które promują adaptacyjność budynków? (Do you make use of construction techniques that promote the adaptability of buildings?) *
Czy planujesz budowę, rozbiórkę lub renowację w sposób zmniejszający ilość odpadów i ułatwiający wysokiej jakości gospodarowanie odpadami? (Do you plan construction, demolition or renovation in ways that reduce wastes and facilitate high-quality waste management?) *
Czy stosujesz techniki budowlane określone w wytycznych projektowych i normach (takich jak Modelowanie informacji o budynku – BIM)? (Do you use construction techniques that are set out in design guidelines and standards (such as Building information Modeling - BIM)?) *
Czy preferujesz produkty przetworzone, nadające się do recyklingu, wielokrotnego użytku i/lub ponownie użyte? (Do you give preference to recycled, recyclable, reusable and/or reused products?) *
****koniec**** Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zespół projektowy – Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster INNOWATOR                                       Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy