แบบสอบถามเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องของไหล

ให้นักเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 5 เรื่องของไหล ตอบแบบสอบถามทุกคน (ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการสอนฟิสิกส์ เรื่องของไหล ดังนั้นขอความกรุณาอย่าทำแทนเพื่อน)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ฉันเข้าใจได้ดีเมื่อครูสอน
  ฉันชอบเรียนโดยการลงมือทำ
  ฉันทำงานได้ดีเมื่อทำงานร่วมกับเพื่อน
  ฉันเรียนได้ดีเมื่อเรียนเป็นกลุ่ม
  ในชั้นเรียนฉัน ฉันทำงานได้ดีเมื่อทำงานกับผู้อื่น
  ฉันเรียนได้ดี โดยการอ่านจากครูเขียนบนกระดาน
  ฉันเรียนได้ดีเมื่อมีผู้บอกวิธีทำให้ฉัน
  เมื่อฉันได้ลงมือทำสิ่งใดก็ตามในชั้นเรียน ฉันมักทำได้ดี
  ฉันจำสิ่งที่ได้เรียนในชั้นเรียนได้ดีกว่าสิ่งที่ฉันอ่าน
  เมื่อฉันอ่านสิ่งที่เรียน ฉันจำได้ดี
  ฉันเรียนรู้ได้ดี เมื่อสิ่งที่เรียนต้องลงมือสรา้งโครงแบบ
  ฉันเข้าใจได้ดี เมื่ออ่านสิ่งที่เรียน
  ฉันเรียนได้ดี เมื่อเรียนตามลำพังคนเดียว
  ฉันเรียนได้ดี เมื่อเรียนจากการทำโครงงาน
  ฉันชอบการเรียน เมื่อมีการทดลอง
  ฉันเรียนได้ดี เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำ
  ฉันเรียนได้ดี เมื่อครูบรรยายให้ฟัง
  ฉันเรียนได้ดี เมื่อทำงานคนเดียว
  ฉันเข้าใจสิ่งที่เรียนดี เมื่อได้แสดงบทบาทสมมุติ
  ฉันเรียนได้ดี จากการฟังคนพูดในชั้นเรียน
  ฉันสนุกกับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อทำร่วมกับเพื่อนๆ
  เมื่อฉันได้สร้างสิ่งใดเรียน ฉันจะเรียนสิ่งนั้นได้ดี
  ฉันชอบเรียนร่วมกับผู้อื่น
  ฉันเรียนได้ดีจากการอ่านมากกว่าการฟัง
  ฉันสนุกกับการเรียนแบบทำโครงงาน
  ฉันเรียนดี เมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
  ในชั้นเรียนฉันทำงานได้ดี เมื่อทำตามลำพัง
  ฉันชอบทำโครงงานด้วยตนเองตามลำพัง
  ฉันเรียนได้ดีจากการอ่านตำรามากกว่าการฟังบรรยาย
  ฉันชอบทำงานด้วยตนเอง
  Please enter one response per row