แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ www.braille-cet.in.th ของส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
คำชี้แจง
แบบสอบถามสำหรับนักเรียนและผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

1. แบบสอบถามชุดนี้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ใช้งานเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
2. การศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
3. สื่อการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง สื่อที่การศึกษาเพื่อเสริมการเรียนการสอนที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ เช่น หนังสือเสียงตามหลักสูตร กศน. หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หนังสือเบรลล์ ตามหลักสูตร กศน. หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย รายการวีดิทัศน์ตามหลักสูตร รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น บทความหน้าต่าง LD บทความออทิสติก ฯลฯ
4. ในการตอบข้อมูล ให้เติมข้อความหรือทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความเป็นจริงให้ ครบถ้วน


ขอขอบพระคุณ
ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service