แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แบบสอบถามนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการขององค์กรในการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนคร ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการควบคุมพัสดุ และด้านการจำหน่ายพัสดุ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนาการบริหารงานของเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะฯ ต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระพร้อมเสนอแนะแนวทางในส่วนที่ควรปรับปรุงต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่อง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
สายการปฏิบัติงานหลัก *
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน *
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบริหารงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความแต่ละข้อความต่อไปนี้ว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ในระดับใด แล้วทำเครื่องหมายลงในช่องว่าหลังข้อความที่ตรงกับความคติดเห็นของท่าน (กรุณาตอบทุกข้อ)
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบริหารงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ด้านการจัดหาพัสดุ
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีการมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุมีความชัดเจน *
2. ได้รับการแนะนำหรือประสานงานจากเจ้าหน้าที่พัสดุ *
3. เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ *
4. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุมีความโปร่งใส รวดเร็วทันต่อการใช้งาน *
5. การจัดหาพัสดุได้รับความสะดวกและรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด *
6. การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติตามระเบียบทุกขั้นตอนซึ่งมีความยุ่งยากและชัดเจน *
7. การจัดหาพัสดุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ/โครงการ *
8. ท่านเข้าใจความหมายและขั้นตอนของวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง *
9. ได้รับมอบหมายวัสดุ/ครุภัณฑ์ตรงตาม Specification ที่ต้องการ *
10. มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุอย่างเป็นระบบ *
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการจัดหาพัสดุ
คำชี้แจง โปรดเลือกเพียง 3 ข้อ *
Required
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบริหารงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนคร
ด้านการควบคุมและแจกจ่ายพัสดุ
1. การลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ได้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามระเบียบและพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 *
2. การลงบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ *
3. การจัดซื้อพัสดุมีความเหมาะสมและมีคุณภาพตรงตามความจำเป็นในการใช้งาน *
4. การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด *
5. เจ้าหน้าที่พัสดุเขียนหมายเลขครุภัณฑ์ทันทีที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้วหรือก่อนแจกจ่ายครุภัณฑ์ให้กับผู้ใช้งาน *
6. สถานที่เก็บพัสดุมีความเหมาะสม ปลอดภัย *
7. มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการแจกจ่ายพัสดุตามความต้องการใช้งานจริง *
8. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการกำหนดวัน เวลา ในการแจกจ่ายพัสดุเพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ *
9. มีการกำหนดนโยบายการใช้พัสดุ/ครุภัณฑ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า *
10. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุคอยให้คำแนะนำในเรื่องของการควบคุมและการแจกจ่ายพัสดุอย่างชัดเจน *
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้สนการควบคุมและแจกจ่ายพัสดุ
คำชี้แจง โปรดเลือกเพียง 3 ข้อ *
Required
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบริหารงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ด้านการบำรุงรักษาพัสดุ
1. มีการจัดทำคู่มือการใช้ครุภัณฑ์และวิธีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง *
2. มีการให้ความรู้ในการดูแลและบำรุงรักษาพัสดุให้กับผู้ใช้พัสดุได้ทราบ *
3. เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรับผิดชอบในการประสานงานในการบำรุงรักษาพัสดุอย่างทันที *
4. มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดหาผู้ซ่อมแซมพัสดุที่ชำรุด *
5. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการบำรุงรักษาพัสดุให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา *
6. ทางคณะมีการจัดงบประมาณสำรองไว้สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษา *
7. มีการจัดทำบันทึกประวัติครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการใช้และซ่อมบำรุง *
8. มีการจัดให้มีเครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย ใช้งานได้สะดวก *
9. มีการจัดให้มีเครื่องใช้สำนักงานมีความเพียงพอในการใช้งาน *
10. มีขั้นตอนในการส่งซ่อมพัสดุที่ยุ่งยากและซับซ้อน *
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการบำรุงรักษาพัสดุ
คำชี้แจง โปรดเลือกเพียง 3 ข้อ *
Required
สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาบริหารงานพัสดุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนคร
ด้านการจำหน่ายพัสดุ
1. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ เพื่อลดปัญหาการใช้พัสดุหมดสภาพและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมาก ไม่คุ้มกับการใช้งาน *
2. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดทุกปีงบประมาณ *
3. มีการสำรวจวิเคราะห์พัสดุก่อนการจำหน่ายอย่างถูกต้อง *
4. การดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเป็นไปตามระเบียบ *
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุอย่างถูกต้อง *
6. มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ *
7. การจำหน่ายพัสดุตรงกับสภาพความเป็นจริง *
8. ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการจำหน่ายพัสดุในแต่ละครั้งของคณะฯ *
9. มีการส่งมอบพัสดุที่จำหน่ายถึงมือผู้ซื้อ/ผู้ประมูลอย่างถูกต้อง *
10. คณะกรรมการจัดจำหน่าย/ประมูลพัสดุอย่างยุติธรรมและมีความเหมาะสม *
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการจำหน่ายพัสดุ
คำชี้แจง โปรดเลือกเพียง 3 ข้อ *
Required
Submit
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.