แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ผลการประเมินที่ได้จะนำไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
(โปรดคลิกในช่องหน้าข้อความที่เป็นข้อมูลของท่าน)
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานภาพของผู้มารับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
(โปรดคลิกในช่องหน้าข้อความที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงระดับเดียว)
ด้านคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อยที่สุด (2)
ไม่พึงพอใจ (1)
ได้รับบริการ/ข้อมูล ตรงตามความต้องการ
ได้รับการบริการที่โปร่งใสและเป็นธรรม
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ผลการให้บริการในภาพรวม
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อยที่สุด (2)
ไม่พึงพอใจ (1)
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
สถานที่โดยรวมมีความสะอาด ปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น น้ำดื่ม
Clear selection
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อยที่สุด (2)
ไม่พึงพอใจ (1)
ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งตอบแทน
Clear selection
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อยที่สุด (2)
ไม่พึงพอใจ (1)
มีความชัดเจนในการชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก
มีความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนด
ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง
Clear selection
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อยที่สุด (2)
ไม่พึงพอใจ (1)
มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก เป็นต้น
ประกาศข่าว หรือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ชัดเจน เหมาะสมและเข้าใจง่าย
มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
มีช่องทางต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บบอร์ด, เฟซบุ๊ก, เข้ามารับบริการด้วยตนเอง เป็นต้น
Clear selection
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy