แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
แบบประเมินนี้ มีจุดมุ่งหมายในการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาและสำรวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563
วิธีการกรอกแบบประเมิน
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา
ส่วนที่ 3 ความต้องการในกาพัฒนาของบุคลากร

ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
ประเภท
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน *
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบัน
1.6 อายุราชการ
1.7 ตำแหน่ง
* ตำแหน่งในสายงานหลัก คือ ตำแหน่งในสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม การพยาบาลวิชาชีพ จิตวิทยาคลินิก สังคมสงเคราะห์ วิชาการสาธารณสุข วิชาการศึกษาพิเศษ กิจกรรมบำบัด และ เวชศาสตร์ การสื่อความหมาย
** ตำแหน่งในสายงานสนับสนุนสายงานหลัก คือ ตำแหน่งในสายงานที่สนับสนุนการทำงานของสายงานหลัก เช่น ผู้ช่วยทันตแพทย์, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, พยาบาลเทคนิค, เจ้าหน้าที่อาชีวบำบัด เป็นต้นUntitled Title
*** ตำแหน่งในสายงานสนับสนุน คือ ตำแหน่งในสายงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สายงานหลักและสายงานสนับสนุนสายงานหลัก
1.8 บทบาทหน้าที่ในงานปัจจุบัน
1.9 ลักษณะการปฏิบัติงาน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service