แบบประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต สำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
1.การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
1.ความเต็มใจและการเอาใจใส่ในการให้คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ งานแนะแนวฯ
2.เมื่อได้รับคำปรึกษาจากงานแนะแนวฯ และวสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือสามารถแก้ปัญหาได้
3.ความสะดวก รวดเร็ว และช่องทางการเข้ารับบริการฯ
4.ระดับคุณภาพของการให้บริการให้คำปรึกษา
2.การจัดบริการข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
1.ความทันสมัยและความชัดเจนของทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.ความทันสมัยและความชัดเจนของแหล่งงาน
3.ความทันสมัยและความชัดเจนของข้อมูลแหล่งงาน รวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือจัดหางานของมหาวิทยาลัย
4.ประโยชน์/คุณค่าที่นักศึกษาได้รับ จากกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้ เช่น งานปัจฉิมนิเทศ งานนัดพบแรงงาน กิจกรรมฝึกอบรมฯ โดยงานแนะแนว
5.ข้อมูลความเลื่อนไหวอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ผ่านสื่อต่างๆ
3.กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการทำงาน ในระดับปริญญาตรี *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
1.ความหลากหลายของกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
2.การประชาสัมพันธ์และความสะดวกในการเข้ากิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
3.ประโยชน์ที่สามารถใช้ได้จริงกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น การเขียน Resume การสัมภาษณ์งาน การเตรียมเอกสาร การปรับปรุงบุคลิกภาพ ฯลฯ
4.สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยพัฒนา/ เพิ่มเติมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy