"Niezbędnik współpracy"
Formularz szkoleniowy
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Nazwa organizacji *
Czy siedziba Twojej organizacji znajduje się na terenie wiejskim? (tj. obszar położony poza granicami administracyjnymi miast / obszar gmin wiejskich / część wiejska gminy miejsko-wiejskiej)? *
Proszę podaj numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować: *
Proszę podaj swój adres e-mail: *
Czy jesteś członkiem/członkinią ciała dialogu obywatelskiego (np.: Rady Seniorów, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Rady Sportu)? *
Czy masz doświadczenie w pracy w zespole wypracowującym polityki publiczne, np.:  w zespole wypracowującym np. strategię rozwoju gminy? *
Czy brałeś / brałaś udział w procesach konsultacyjnych np. składałeś / składałaś  opinię swoją lub opinię Twojej organizacji? *
Jaka jest Twoja motywacja do wzięcia udziału w naszym cyklu szkoleń? Opisz proszę w kilku zdaniach: *
Jak oceniasz swoje kompetencje w temacie szkoleń? Opisz proszę w kilku zdaniach: *
Jak planujesz wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas udziału w szkoleniach? *
Czy jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności? *
Czy Twoje uczestnictwo w szkoleniu wiąże się z koniecznością zapewnienia opieki nad os. zależnymi? *
Proszę podaj Twój wiek (licząc ukończone lata): *
OŚWIADCZENIE *
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:                                                                                                                                           1. administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;                                                       2. przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji PO WER 2014-2020;                                                                                                                                                                                             3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER;                                                                                 4. mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl;                                                                                                                                                                                               5. podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;                                                                                                                                  6. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;                                        7. celem cyklu szkoleniowego jest umożliwienie uczestnikom / uczestniczkom nabycie kompetencji w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa.                                                                                                                                                                                                          1/Wyrażam zgodę na rejestrację mojego wizerunku w celach podanych w pkt. 3; 2/Zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem Akademii i akceptuję jego warunki (Regulamin jest dostępny pod adresem: https://fundacjarc.org.pl/pozarzadowi-eksperci-ds-stanowienia-prawa/ ); 3/ nie posiadam jeszcze kompetencji z zakresu merytorycznego opisanego w programie Warsztatów (dostępny pod adresem: www.fundacjarc.org.pl);
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja RC. Report Abuse