Konsultacje społeczne dotyczące założeń do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025
Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin propozycji, uwag i opinii w sprawie założeń do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025 – ważnego dokumentu strategicznego, kształtującego politykę publiczną w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytków w Gminie Miasto Szczecin. Dokument jest sporządzany przez Prezydenta Miasta oraz przyjmowany w drodze uchwały przez Radę Miasta na okres 4 lat.

Celem konsultacji społecznych jest zwiększenie udziału społeczności lokalnej w opiece nad zabytkami oraz formułowaniu strategii Miasta w tym zakresie.
Treść założeń do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025 znajduje się w zakładce "Opieka na zabytkami" na stronie konsultuj.szczecin.pl
1. Jak ocenia Pan/Pani założenia do projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025 (w skrócie: GPOnZ 2021-2025) *
2. Poniżej przedstawiamy obszary zaproponowane w założeniach do projektu GPOnZ 2021-2025. Proszę zaznaczyć, jak bardzo, z Pani/Pana punktu widzenia, są one istotne. *
Całkowicie nieistotne
Nieistotne
Obojętne
Istotne
Szczególnie istotne
IDENTYFIKACJA zabytków, monitoring i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków
INFORMACJA - ogólnodostępna baza zabytków, kampanie informacyjne
INTEGRACJA działań wszystkich zaangażowanych instytucji, włączanie się w aktualne działania miasta, partnerstwo publiczno-prywatne
PARTYCYPACJA społeczna, udział mieszkańców i NGO w opiece nad zabytkami
REAGOWANIE - identyfikacja zagrożeń i monitoring stanu zabytków
WSPIERANIE - system dotacji miejskich, wsparcie wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta
POPULARYZACJA - projekty edukacyjne i popularyzatorskie
3. Co rozumie Pani/Pan pod pojęciem "zabytek"? *
4. Proszę wskazać najbardziej wartościowy szczeciński zabytek znajdujący się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu. *
5. Który szczeciński zabytek Pani/Pana zdaniem jest szczególnie ważny dla całego miasta/regionu/kraju? *
6. Z poniższych stwierdzeń proszę wybrać co wg. Pani/Pana jest ważniejsze. *
7. Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę o zabytkach? *
Required
8. Czy angażował/a się Pan/Pani kiedykolwiek w społeczne działania na rzecz ochrony zabytków i/lub opieki nad nimi? *
9. Na czym polegało Pani/Pana zaangażowanie w społeczne działania na rzecz ochrony i opinie nad zabytkami. Jakie to były działania? (Jeśli w pytaniu 8. zaznaczaczył/a Pan/i odpowiedź "Nie", proszę tu wpisać "nie dotyczy") *
10. Które z poniższych działań, wg. Pani/Pana, Miasto Szczecin powinno podjąć w obszarze opieki nad zabytkami? *
Zdecydowanie nie
Nie
Obojętnie
Tak
Zdecydowanie tak
Zwiększyć środki kierowane do właścicieli zabytków z przeznaczeniem na opiekę nad zabytkami
Zwiększyć środki na badania dotyczące dziedzictwa kulturowego Szczecina
Współpracować z organizacjami pozarządowymi i nieformalnymi grupami mieszkańców
Prowadzić działania edukacyjne
Promować dziedzictwo kulturowe Szczecina
Wprowadzić nowoczesny system identyfikacji wizualnej i informacji o zabytkach
Prowadzić portal internetowy z pełną informacją nt. zabytków Szczecina, działań edukacyjnych i współpracy z mieszkańcami
Aktualizować Gminną Ewidencję Zabytków
Zapewnić pomoc prawną i finansową właścicielom zabytków, poszukującym środków na remont i konserwację
11. Jakie inne działania powinno jeszcze podjąć Miasto Szczecin w obszarze opieki nad zabytkami? *
12. Jak ocenia Pani/Pan zaangażowanie wymienionych poniżej stron w opiekę nad zabytkami w Szczecinie? *
Bardzo dobrze
Dobrze
Wystarczająco
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Gmina Miasto Szczecin (ogół instytucji)
Miejski Konserwator Zabytków
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Rady Osiedli
Rada Miasta
Właściciele zabytków
Biznes
Mieszkańcy
Organizacje pozarządowe
Instytucje kultury
Instytucje naukowe
13. Co jeszcze jest dla Pani/Pana ważne w kontekście Gminnego Programu Opieki nas Zabytkami Miasta Szczecin na lata 2021-2025? *
14. W jak sposób jest Pani/Pan powiązana/y z ochroną i opieką nad zabytkami? Proszę wskazać najważniejsze powiązanie. *
Metryczka
Płeć *
Wiek *
Wykształcenie *
Zawód *
Osiedle zamieszkania *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Idee przez miasto. Report Abuse