แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร

โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา
5 ระดับมากที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมากที่สุด
4 ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมาก
3 ระดับปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปานกลาง
2 ระดับน้อย หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย
1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
  3. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน
  4. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  Please enter one response per row
  1. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
  2.อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
  Please enter one response per row
  1. ห้องเรียน และห้องปฏิบัติก่าร มีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
  2. ระบบบริการสารสนเทศ ห้องสมุดเหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้
  Please enter one response per row
  1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค์การเรียนรู้
  2. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
  3. วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางการวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
  4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
  5. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
  Please enter one response per row
  1. วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
  2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฏเกณท์ และข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  3. การวัดและประเมินผล โปร่งใส และตรงตามเวลา
  Please enter one response per row
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  2. ด้านความรู้
  3. ด้านทักษะทางปัญญา
  4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  6.ด้านทักษะพิสัย (ถ้ามี)
  Please enter one response per row
  This is a required question