แบบประเมินการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด้านการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม)
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินโครงการด้านการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คำตอบของท่านมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในปีงบประมาณถัดไป และไม่มีผลใดๆ ต่อท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงที่สุด
คำชี้แจง .--
คำถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ประเมินระดับความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ระดับการประเมิน
5=มากที่สุด
4=มาก
3=ปานกลาง
2=น้อย
1=น้อยที่สดุ
เพศ *
อายุ *
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of loei1. Report Abuse