วิชา 2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
1. คำอธิบายรายวิชา

1.1 มาตรฐานรายวิชา
1.1.1 อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้
1.1.2 สรุปความสำคัญและประสิทธิภาพของการเขียน
การอ่าน การฟัง การดู และการพูดได้
1.1.3 นำทักษะภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และมีมารยาท
1.1.4 นำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปัญญาทางภาษาไทย ไปใช้ในการดำรงชีวิตและ
งานอาชีพ

1.2 คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาไทย ความสำคัญและประสิทธิภาพการเขียน การอ่าน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์สาร ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนเรียงความ ย่อความ อธิบายความ ชี้แจงรายงานการปฏิบัติงาน จดหมายที่จำเป็นต่องานอาชีพ การกรอกแบบฟอร์ม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้

2. สมรรถนะรายวิชา
2.1 อธิบายภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
2.2 สรุปความสำคัญของการเขียน การอ่าน การฟัง การดู และการพูดได้
2.3 ใช้ทักษะภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ใช้ประโยชน์จากการศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมในการดำรงชีวิตและงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม

3. ประเด็นออกข้อสอบ
3.1 กำหนดเรื่องความยาว 3-4 บรรทัด แล้วให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้ถูกต้อง
3.2 กำหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับทักษะหรือหลักการฟัง เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่ตรงตามหลักการที่ถูกต้อง
3.3 กำหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับทักษะหรือหลักการพูด เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่ตรงตามหลักการที่ถูกต้อง
3.4 กำหนดบทคัดย่อจากวรรณกรรมหรือวรรณคดี จากนั้นนักเรียนอ่านและค้นหาข้อคิดให้สอดคล้องกับสุภาษิต คำพังเพย
3.5 การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ
3.6 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

4. สาระสำคัญของประเด็นออกข้อสอบ

4.1 กำหนดเรื่องความยาว 3-4 บรรทัด แล้วให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้ถูกต้อง
ภูมิปัญญาทางภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทย ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษาของไทย เช่น การเป็นภาษาคำโดด มีระดับเสียง มีวรรณยุกต์ เป็นคำพยางค์เดียว มีการสร้างคำใหม่ ได้แก่ คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม เป็นต้น

4.2 กำหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับทักษะหรือหลักการฟัง เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่ตรงตามหลักการที่ถูกต้อง
การฟัง เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟังให้เกิดวิจารณญาณ เป็นการฟังอย่างใคร่ครวญใช้เหตุผล มีความเข้าใจข้อความที่ฟัง เมื่อเข้าใจข้อความแล้วจะทำให้เกิดความคิดความเข้าใจในการแสดงออก ตลอดจนเป็นผู้ฟังอย่างมีวัฒนธรรม ได้แก่การมีมารยาทในการฟัง เป็นต้น

4.3 กำหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับทักษะหรือหลักการพูด เพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นที่ตรงตามหลักการที่ถูกต้อง
การพูดเป็นการสื่อสารสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิด และการแสดงความรู้สึกจากผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดยใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยคำนึงถึงมารยาทในการพูด มีคุณสมบัติของนักพูดที่ดี

4.4 กำหนดบทคัดย่อจากวรรณกรรมหรือวรรณคดี จากนั้นนักเรียนอ่านและค้นหาข้อคิดให้สอดคล้องกับสุภาษิต คำพังเพย
วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่สืบทอดมาช้านาน การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมช่วยทำให้เข้าใจวัฒนธรรมในแต่ละสมัย พร้อมทั้งเข้าใจโลกทัศน์ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมนั้นๆ ได้ สามารถนำแนวคิดมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

4.5 การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ
จดหมายเป็นการสื่อสารที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ถ้อยคำในจดหมายมีลักษณะแตกต่างกันตามประเภทของจดหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น จดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ จดหมายธุรกิจและหนังสือราชการ หรือจดหมายราชการ การเขียนจดหมายแต่ละประเภทต้องคำนึงถึงแบบฟอร์ม คำขึ้นต้นและคำลงท้าย ที่เลือกใช้ให้ถูกต้อง

4.6 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
การอ่านเป็นการรับสาร ผู้อ่านที่ดีต้องเข้าใจข้อความที่อ่านอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การอ่านเป็นทักษะที่ให้ประโยชน์ทำให้ผู้อ่านมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้ ปัจจัยสำคัญในการอ่านคือ ผู้อ่านต้องมีความเข้าใจสาร จับใจความสำคัญได้ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้การอ่านต้องนำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ด้านอารมณ์และด้านคุณธรรม
5. Test Blueprint ข้อสอบ

1.ข้อใดใช้ลักษณะนามถูกต้อง
1 point
2.ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเปอร์เซีย
1 point
3.ในขณะที่พระมหาสมปองบรรยายธรรมในห้องประชุมของวิทยาลัย หนูดีควรปฏิบัติตนอย่างไร
1 point
4.ข้อใดคือมารยาทที่เป็นสากลอย่างหนึ่งในการสื่อสาร
1 point
5.การพูดในชีวิตประจำวันข้อใด ใช้ถ้อยคำเหมาะสมกับบุคคล กาละเทศะ และโอกาส
1 point
6.ข้อใดใช้คำเหมาะสมกับสถานการณ์
1 point
7.ข้อใดไม่ได้กล่าวในคำประพันธ์
1 point
Captionless Image
8.บทร้อยกรองดังกล่าวเป็นคำประพันธ์เหมือนข้อใด
1 point
Captionless Image
9.ข้อความนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไร
1 point
Captionless Image
10. ข้อความนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาแบบใด
1 point
Captionless Image
11. คำในข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด
1 point
Captionless Image
12. ข้อใดหมายถึง อดทนต่อความยากลำบาก
1 point
13. อาชีพใดที่ต้องใช้ความสามารถทางการสื่อสารเป็นพิเศษ
1 point
14. คนไทยบางคนโอบอ้อมอารี คนโอบอ้อมอารีบางคนซื่อสัตย์ นาย ก เป็นคนซื่อสัตย์ ดังนั้น
1 point
15. พิจารณาเหตุการณ์ และลำดับเหตุการณ์
1 point
Captionless Image
16. ข้อใดคือจดหมายธุรกิจ
1 point
17. ข้อใดถูกต้อง
1 point
18.การกรอกแบบฟอร์มใดต้องระมัดระวังมากที่สุด
1 point
19.ข้อใดมีคำสะกดผิด
1 point
20.“การเกิดสึนามิในภาคใต้ของประเทศไทยครั้งนั้น ผู้คนพากันตื่นตัวกลัวมาก ทั้งนี้เพราะปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ของเรา” ข้อความข้างต้นนี้มีข้อสรุปตรงกับลักษณะในข้อใด
1 point
21.อุบลราชธานีเป็น.................ของคุณลีลาวดี เธอเป็นคนมี............มั่นคงคนหนึ่งทีเดียว แต่งกายดู..........เสมอ เพราะ.....................เหยียบขั้นเศรษฐี
1 point
22. ประกาศนี้ขาดข้อมูลใด
1 point
Captionless Image
23. ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
1 point
24. สารสำคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
1 point
Captionless Image
25. ข้อความดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
1 point
Captionless Image
26. ข้อใดมีความหมายตรงกับลักษณะไม่พึงประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อความนี้มากที่สุด
1 point
Captionless Image
27. ความสำคัญของข้อความที่ยกมาคืออะไร
1 point
Captionless Image
28. ข้อใดคือผังความคิดของข้อความเบื้องต้น
1 point
Captionless Image
29. ข้อมูลข้างต้น ผู้เขียนต้องการนำเสนอข้อมูลในเรื่องใด
1 point
Captionless Image
30. ณัฐพลกล่าวกับวันชาติว่า “เวลาเช้าถ้าผมตื่นสาย แดดจะส่องเข้าทางหน้าต่างหัวนอน ถ้าใครมาห้องนอนผม จะต้องขึ้นบันไดหลายชั้นทีเดียว” จากคำกล่าวนี้สรุปได้ว่า
1 point
31. คำในช่อง...(ก)...คือคำใด
1 point
Captionless Image
32. “รักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง" หมายถึงข้อใด
1 point
Captionless Image
33. คำในข้อใดต้องออกเสียงแบบคำสมาส
1 point
Captionless Image
34. “ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้” หมายถึงข้อใด
1 point
Captionless Image
35. ข้อใดขึ้นต้นด้วยคำที่มีเสียงสามัญ
1 point
Captionless Image
36. ข้อใดขึ้นต้นด้วยคำที่เป็น " อักษรกลาง “
1 point
Captionless Image
37. ข้อใดมีคำที่เป็น " คำตาย “
1 point
Captionless Image
38. ข้อใดเป็นการสื่อสารด้วย วัจนภาษา
1 point
Captionless Image
39. ข้อใดมีจำนวนพยางค์มากที่สุด
1 point
Captionless Image
40. คำในข้อใดไม่มีรูปวรรณยุกต์ทุกคำ
1 point
Captionless Image
41. ข้อใดมี คำนาม มากที่สุด
1 point
Captionless Image
42. ข้อใดมีคำ ควบกล้ำ
1 point
Captionless Image
43. ผู้แต่งต้องการถ่ายทอดความรู้สึกใดให้ผู้อ่านได้รับทราบ
1 point
Captionless Image
44. คำใดหมายถึง ความถูกต้อง
1 point
Captionless Image
45. คำใดหมายถึง ความคิดหรือความตั้งใจ
1 point
Captionless Image
46. ข้อใดมีคำแสดงว่าเป็นเวลา กลางคืน
1 point
Captionless Image
47. คำประพันธ์นี้แสดงถึงอารมณ์ของผู้แต่งเป็นไปตามข้อใด
1 point
Captionless Image
48. ข้อใดมีคำแสดงการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
1 point
Captionless Image
49. ข้อใดมีคำแสดงความเคลื่อนไหวของสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่ง
1 point
Captionless Image
50. ข้อใดมีคำที่หมายถึงดอกไม้
1 point
Captionless Image
Submit
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service