วิชาการศึกษา ชุดที่ 7
01. Learning by doing เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มใด *
1 point
02. ทฤษฏีการวางเงื่อนไขกำหนดว่าพฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นกับสิ่งใด *
1 point
03. กระบวนการเรียนรู้ของการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) มีกี่ขั้นตอน *
1 point
04. ขั้นแรกของกระบวนการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) คือข้อใด *
1 point
05. การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กควรทำอย่างไร *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service