แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้ และระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
Your answer
3. ทะเบียนบ้านของท่านอยู่ในจังหวัด *
4. ปัจจุบันพักอาศัยในพื้นที่เขต *
5. ลักษณะที่พักอาศัยของท่าน *
6. อาชีพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy