แบบฝึกหัด
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ
1. อาเซียนคืออะไร
2.สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
3.บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
4.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
5.การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
6.ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
7.สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
8.อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
9.อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
10.ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.