แบบสอบถามเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.
1.แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย
2.แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 ความรอบรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจำนวน 10 ข้อ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน 9 ข้อ
ตอนที่ 4 ปัญหาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน 10 ข้อ
ตอนที่ 5แนวปฏิบัติ (Best practice)ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 12 ข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Clear selection
ไม่มีชื่อ
2. อายุงาน (จำนวนปีที่รับราชการ)
3. ระดับการศึกษา
Clear selection
4. ชั้นยศ
Clear selection
5. สังกัด
6. ลักษณะงานประจำของท่าน
Clear selection
7. ท่านเคยมีประสบกรณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือไม่
Clear selection
8. ข้อใดต่อไปนี้คือประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของท่าน? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy