ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA k letnímu táborovému pobytu pořádaném Eko-info centrem Ostrava z.s. na chatě Liptov v Ostravici v termínu 26.7. – 1.8.2020. Po celou dobu pobytu bude běžet táborová hra na motivy knihy a filmu HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - II.část.
Prosíme, vyplňujte pouze v případě, že opravdu máte zájem odeslat Vaše dítě na náš tábor. Po odeslání této e-přihlášky Vám přijde email s potvrzením rezervace místa na táboře a instrukcemi k platbě.

Jako zákonný zástupce dítěte tímto prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami provozu letního tábora, uvedenými v informačním listu k této přihlášce, zveřejněném na webu www.eico.cz. Beru na vědomí, že v průběhu tábora pořadatel neručí za cennosti dětí jako věci z drahých kovů, elektronické přístroje apod. Pořadatel nedoporučuje v táboře mít a používat mobilní telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.

Dále prohlašuji, že jsem v této přihlášce uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že všechny případné změny jeho zdravotního stavu, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím pořadateli tábora nejpozději v den předání dítěte do tábora. Jsem si vědom/a toho, že pořadatel tábora nepojišťuje účastníky pojištěním pro cesty a pobyt.

Dítě jsem poučil/a o nutnosti dodržování táborového řádu a pokynů vedoucích. Jsem seznámen/a s právem pořadatele vyloučit bez náhrady z tábora dítě, které se dopustí hrubého nebo opakovaného porušení táborového řádu nebo které by svou další přítomností mohlo ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo mravní výchovu ostatních dětí. Zavazuji se v případě závažných kázeňských přestupků zajistit odvoz dítěte do 24 hodin po oznámení. Zavazuji se uhradit též případné škody na zařízení střediska nebo majetku pořadatele tábora, které mé dítě případně způsobí v době pobytu na táboře svou neukázněností, o těchto škodách bude vždy pořízen zápis v písemné podobě. Škodu uhradím při převzetí dítěte v místě konání tábora oproti příjmovému dokladu. Beru na vědomí, že u předčasného odjezdu dítěte z tábora se nevyčerpaná částka nevrací.

Souhlasím s fotografováním dítěte v rámci táborové činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořadatele tábora např. v kronikách, tisku, na internetu apod.

Veškeré údaje poskytované formou této e-přihlášky, které jsou citlivého charakteru jsou zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným. Výběr osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře apod. a jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.

Souhlas se vším výše uvedeným stvrzuji zasláním platby za pobyt na účet pořadatele tábora dle pokynů uvedených v informačním listu k této přihlášce, zveřejněném na webu www.eico.cz.

Děti, které s námi jedou na tento tábor opakovaně, zůstávají i pro další roky ve stejných oddílech (kolejích). Nově příchozí jsou rozděleni „Moudrým kloboukem“ tak, aby síly do soutěží a her byly v oddílech vyrovnané, proto není vždy možné vyhovět všem přáním, děkujeme za pochopení. Ubytovány společně v pokojích mohou být i děti z různých oddílů, rozdělení do pokojů proběhne v autobuse cestou na tábor a vždy přihlížíme k přání dětí.
Příjmení dítěte *
Your answer
Křestní jméno dítěte *
Your answer
Datum narození dítěte *
ve formátu Den.Měsíc.Rok
Your answer
Bydliště dítěte *
Your answer
Dítě je pojištěno u zdravotní pojišťovny *
vypište název a číslo zdravotní pojišťovny dítěte
Your answer
Dítě bylo očkováno proti tetanu *
Rok očkování proti tetanu
dle očkovacího průkazu dítěte
Your answer
Zdravotní informace pro vedení tábora
uvádějte případné požadavky na zvláštní péči např. omezení po úraze, alergie, diety, užívání léků - dávkování aj.
Your answer
Jméno a příjmení rodiče (zákonného zástupce) *
Your answer
E-mailová adresa rodiče (zákonného zástupce) *
pro zasílání informací před nástupem na tábor a potvrzení přijetí plateb
Your answer
Telefonní číslo rodiče (zákonného zástupce) *
pro případ nutného kontaktu
Your answer
Kontaktní osoba pro případ nutného spojení v době konání tábora
vypište jméno a telefonní číslo, pokud se liší od výše uvedeného
Your answer
Nástupní místo *
Nárokuji slevu 100 Kč, protože
(lze uplatnit pouze jednu ze slev)
Chcete-li nám cokoli dalšího sdělit:
Your answer
Těšíme se na vás!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy