โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และโครงการ PAYAP PREP (โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนของนักศึกษารหัส60 ในระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ( IT For Learner) วันที่ 14- 23 มิถุนายน 2560 การปฐมนิเทศในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 และ การเตรียมความพร้อมในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ขอความกรุณานักศึกษาตอบแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ คะแนน 5 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด คะแนน 4 หมายถึงความพึงพอใจมาก คะแนน 3 หมายถึงความพึงพอใจปานกลาง คะแนน 2 หมายถึงความพึงพอใจน้อย และคะแนน 1 หมายถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด
ชื่อ-สกุล
Your answer
รหัส
Your answer
Email
Your answer
1.ท่านเป็นนักศึกษาของสาขาวิชาใด
Required
2.กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 10-11 มิถุนายน 2560 (วันเข้าหอพัก)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจในการต้อนรับและประสานงานของมหาวิทยาลัยในระดับใด
ท่านมีความพึงพอใจในการต้อนรับและประสานงานของพี่ๆของแต่ละสาขาในระดับใด
การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.
3.กิจกรรมอบรมเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ IT For LEARNER ในระหว่าง 12-13 มิถุนายน 2560 (การให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเช่นระบบ E-Registra เป็นต้น)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้และความสามารถของวิทยากร
ประโยชน์ที่ได้รับ
ท่านสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆได้ เช่น การเข้าถึงเวบไซด์ของมหาวิทยาลัย อีเมล์ส่วนตัว Windows 360
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ต่างๆ
4.กิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ในระหว่าง 14-23 มิถุนายน 2560
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้และความสามารถของวิทยากร
ประโยชน์ที่ได้รับ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม
4.กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวมการปฐมนิเทศ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะฯ และหลักสูตรต่างๆ ตลอดจน เอกลักษณ์และจรรยาบรรณของคณะฯ
ระยะเวลาในการจัดงาน
ได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีการจัดขึ้นในระหว่างปี
ความพอเพียงของอาหารและเครื่องดื่ม
ทราบข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ และข้อมูลหน่วยงานและบริการต่างๆ จากเวปไซด์ของคณะฯและ/หรือมหาวิทยาลัย
แนวทางการใช้ชีวิตต่างๆ จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนรุ่นพี่ของสาขา
4.กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะบริหารธุรกิจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวมการปฐมนิเทศ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะฯ และหลักสูตรต่างๆ ตลอดจน เอกลักษณ์และจรรยาบรรณของคณะฯ
ระยะเวลาในการจัดงาน
ได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีการจัดขึ้นในระหว่างปี
ความพอเพียงของอาหารและเครื่องดื่ม
ทราบข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ และข้อมูลหน่วยงานและบริการต่างๆ จากเวปไซด์ของคณะฯและ/หรือมหาวิทยาลัย
แนวทางการใช้ชีวิตต่างๆ จากคณาจารย์ ศิษย์เก่า ตลอดจนรุ่นพี่ของสาขา
5.กิจกรรมที่ท่านได้รับทราบและจะเข้าร่วมที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ (พอสังเขป) ในปีการศึกษา 2560
คาดว่าจะเข้าร่วมได้
ไม่แน่ใจ
กิจกรรมการรับน้อง BA CHEER
กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมมหกรรมกีฬา
กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์
กิจกรรมเชียร์รีดเดอร์
ถวายเทียนพรรษา
6.กิจกรรมที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจในการให้ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 26 กค 60
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้และความสามารถของวิทยากร
ประโยชน์ที่ได้รับ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม
ความพึงพอใจในภาพรวม
7.กิจกรรมที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจในการให้ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ 26 กค 60
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้และความสามารถของวิทยากร
ประโยชน์ที่ได้รับ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม
ความพึงพอใจในภาพรวม
8.กิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิตจัดโดยสาขาวิชาหรือสโมสรนักศึกษาของคณะฯ (การบริหารชีวิต การให้บริการ การเสริมสร้างความสามัคคี ฯลฯ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม
ความพึงพอใจในภาพรวม
9.ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาในชั้นปีที่1 ที่จัดโดยคณะฯ และสาขาวิชา
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ ของคณะฯ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ ของสาขาฯ
10.การเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
5
4
3
2
1
ระยะเวลาในการจัดงาน
วันเวลาในการจัดงาน
ความพึงพอใจต่อการจัดงาน
ให้ท่านระบุชือคณาจารย์หรือรุ่นพี่ที่ท่านได้รู้จัก จำนวน 5 ชื่อ
Your answer
11.คณะฯและ/หรือสาขาวิชาควรเพิ่มกิจกรรมปฐมนิเทศและ/หรือการเตรียมความพร้อมใดบ้าง
Your answer
12.ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms