แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการแก่นักศึกษา
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้ วิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลการจัดบริการและจัดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาทุกคน เพื่อวิทยาลัย จะได้นำผลการประเมินไปพัฒนาการจัดบริการและกิจกรรมต่อไปโดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือไม่เห็นด้วย
ชั้นปีที่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy