แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 50 ข้อ โดยเป็นข้อคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงานท่าน 5 ด้าน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม จำนวน 24 ข้อ
2. การประเมินความเสี่ยง จำนวน 5 ข้อ
3. กิจกรรมควบคุม จำนวน 7 ข้อ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 ข้อ
5. การติดตามและประเมินผล จำนวน 7 ข้อ
Next
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service