แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  This is a required question
  This is a required question
  1. สถานที่ที่จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาในครั้งนี้
  2. ระยะเวลาในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
  3. ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
  4. ความประทับใจในสถานที่ทัศนศึกษา (พระราชวังบางปะอิน)
  5. ความประทับใจในสถานที่ทัศนศึกษา (ตลาดน้ำอโยธยา)
  6. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวัน
  7. ความปลอดภัยและเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง
  8. นักเรียนมีความสุข สนุกสนานที่ได้ไปทัศนศึกษา
  9. นักเรียนมีสัมพันธ์ที่ดี จากการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นนอกห้องเรียน
  10. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในแหล่งเรียนรู้
  11. ความเหมาะสมของการดูแลเอาใจใส่ของครูในการจัดกิจกรรมทุกด้าน
  12. ควรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาอีกในปีต่อไป
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question