แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ชื่อผู้รับการประเมิน : นายอรรคพล เนตรคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ด้านที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. ตำแหน่ง *
2. กลุ่มสถานศึกษาที่ *
ด้านที่ 2 : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
*
5
4
3
2
1
1. ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เป็นกัลยามิตร และการบริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. การให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความต้องการ และสามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
3. ความเหมาะสมของการแต่งกาย สุภาพ เรียบร้อย
4. การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ตามลำดับขั้นตอนก่อน-หลัง
5. ข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์มในการให้บริการมีถูกต้อง ความเหมาะสม ตรงตามความต้องการ
ด้านที่ 3 : ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy