แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบทดสอบ มี 2 ตอน ตอนละ 10 ข้อ ตอนที่ 1 เลือกถูก/ผิด ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบ แบบ 4 ตัวเลือก เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียง 1 คำตอบ
ชื่อ - สกุล ผู้ทำแบบทดสอบ
กรอกชื่อ-นามสกุล นักเรียน
Your answer
เลขที่
กรอกเลขที่ของนักเรียน
Your answer
ห้อง
คลิกเลือกห้องเรียน
แบบทดสอบตอนที่ 1 พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ จำนวน 10 ข้อ
หากเห็นว่าข้อความที่กำหนดให้ถูกต้อง ให้คลิก หน้าคำตอบ "ถูก" แต่ถ้าเห็นว่าข้อความที่กำหนดให้ไม่ถูกต้อง ให้คลิกหน้าคำตอบ "ผิด"
ข้อ 1. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการตั้งถิ่นฐานอยู่กันป็นหมู่เหล่ามาแต่โบราณ
1 point
Required
ข้อ 2. การติดต่อสื่อสารกันในยุคแรก ๆ นิยมใช้โทรศัพท์ เป็นสื่อกลางในการติดต่อ
1 point
Required
ข้อ 3. ความหมายของเทคโนโลยี คือ การนำเอาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
1 point
Required
ข้อ 4 . สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างถูกต้องเหมาะสม
1 point
Required
ข้อ 5 . เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ย่อมาจาก Information and Communication Technology
1 point
Required
ข้อ 6 . เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
1 point
Required
ข้อ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดความเสมอภาคในสังคม โดบช่วยกระจายโอกาส
1 point
Required
ข้อ 8. ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาถึงขีดสุดแล้ว
1 point
Required
ข้อ 9. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา คือ การพัฒนาด้านการติดต่อสื่อสาร และยานพาหนะ
1 point
Required
ข้อ 10. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและเครือข่ายเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสายเคเบิลเท่านั้น
1 point
Required
แบบทดสอบตอนที่ 2 แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก
ให้นักเรียนเลือกคลิก หน้าคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว
ข้อ 11 ข้อใดต่อไปนี้คือบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 point
ข้อ 12. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 point
ข้อ 13. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อใด มีผลต่อตัวนักเรียน
1 point
ข้อ 14. ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดไม่ใช่ผลต่อสังคมนอกโรงเรียน
1 point
ข้อ 15. บุคคลใดต่อไปนี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้องที่สุด
1 point
ข้อ 16 คำว่า "โลกไร้พรมแดน" นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอะไร
1 point
ข้อ 17. ข้อใดคือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1 point
ข้อ 18 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมนุษย์ในด้านบวกคือข้อใด
1 point
ข้อ 19. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมนุษย์ในด้านลบคือข้อใด
1 point
ข้อ 20 แนวโน้มของสารสนเทศในอนาคตจะเป็นอย่างไร
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms