แบบสำรวจHospital survey on patient safety culture รพ.สัตหีบ กม.10
เหตุการณ์ฺ(event ) หมายถึง ความผิดพลั้ง (error)ความผิดพลาด ( mistake) อุบัติการณ์(incident) อุบัติเหตุ( accident)หรือความเบี่ยงเบน (diviation)ไม่ว่าจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือไม่
ความปลอดภัยของผู้ป่วย( Patient safety ) หมายถึงการหลีกเลี่ยงหรือการป้องกันการบาดเจ็บต่อผู้ป่วยหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากกระบวนการดูแลผู้ป่วย
ชื่อ (ชื่อจริงหรือสมมุติหรือชื่อเล่นก็ได้) *
MM
/
DD
/
YYYY
section A : พื้นที่ปฏิบัติงาน / หน่วยงานของท่าน ในการสำรวจนี้ให้นึกถึงหน่วยงานของท่านว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน แผนก หรือclinical area ของรพ.ที่ท่านใช้เวลาในการทำงานมากที่สุดหรือให้การดูแลคลินิกมากที่สุด พื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานหลักของท่านในโรงพยาบาบาลนี้คืออะไร เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว *
อื่นๆ
คิดถึงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน
โปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความที่เกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่านต่อไปนี้
1สมาชิกในหน่วยงานช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน *
2. เรามีกำลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานของหน่วยงาน *
3. ถ้ามีงานจำนวนมากที่ต้องทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีม *
4. สมาชิกในหน่วยงานนี้ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติกัน *
5.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้มีชั่วโมงทำงานมากเกินกว่าที่จะให้การดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด *
6.เรากำลังพัฒนางานเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย *
7. เราใช้เจ้าหน้าที่ชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่จากภายนอกมากเกินไปจนทำให้ไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด *
8. เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าความผิดพลาดของตนจะถูกนำมาจัดการลงโทษ *
9. ที่นี่ ความผิดพลาดทั้งหลายนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านบวก *
10. การที่ไม่เกิดความผิดพลาดร้ายแรงขึ้นที่นีเป็นเพราะเหตุบังเอิญ (by chance) *
11. ถ้าส่วนใดในหน่วยงานนี้มีงานยุ่ง จะมีคนอื่นมาช่วยเหลือ *
12. เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์จะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกรายงานคือตัวบุคคลไม่ใช่ปัญหา *
13. เราประเมินประสิทธิผล หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย *
14. เราทำงานแบบอยู่ในภาวะวิกฤติ( crisis mode) พยายามทำงานมากเกินไป เร่งรีบเกินไป *
15. แม้จะต้องทำงานหนักมากขึ้น แต่ก็ไม่เคยละเลยความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย.. *
16. เจ้าหน้าที่กังวลว่าความผิดพลาด (mistake) ของตนจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติ *
17. เรามีปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยในหน่วยงานนี้ *
18. แนวทางปฏิบัติและระบบของเราสามารถป้องกันความผิดพลัง ( Error) ได้ดี *
SECTION B:หัวหน้างานของท่าน
โปรดระบุว่าเห็นด้วยกับข้อความที่เกี่ยวกับหัวหน้างานที่ใกล้ชิดท่านที่สุดต่อไปนี้
1.หัวหน้างานของฉันจะกล่าวชื่นชม( say a good word) เมื่อเห็นว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย.... *
2.หัวหน้างานของฉันจะพิจารณาข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยอย่างจริงจัง..... *
3.เมื่อไรก็ตามที่มีภาวะกดดัน หัวหน้างานจะขอให้เราทำงานเร็วขึ้น แม้ว่าอาจจะเกิดการทำงานที่ลัดขั้นตอน ( shortcuts) และอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น *
4. หัวหน้างานของฉันมักจะมองข้ามปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า *
SECTION C :Communication
สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่านบ่อยเพียงใด
1.เราได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการรายงานเหตุการณ์... *
2. เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเมื่อพบเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจมีผลด้านลบต่อการดูแลผูป่วย... *
3. เราได้รับการบอกเล่าข้อมูลที่เกี่ยวกับความผิดพลั้ง (error) ซึ่งเกิดขึ้นในหน่วยงานนี้.... *
4. เจ้าหน้าที่กล้าตั้งคำถามต่อการตัดสินใจหรือการกระทำของผู้ที่มีอำนาจมากว่า... *
5. ในหน่วยงานนี้เราพูดคุยกันถึงวิธีการที่จะป้องกันความผิดพลั้ง (error)ไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก *
6. เจ้าหน้าที่ไม่กล้าซักถามเมื่อเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้อง.... *
SECTION D :ความถี่ของการรายงานเหตุการณ์
ในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน เมื่ิอเกิดความผิดพลาดต่อไปนี้จะมีการรายงานบ่อยเพียงใค
1. มีการรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดพลาด( mistake) เกิดขึ้นแต่ได้รับการตรวจพบและแก้ไขก่อนที่จะมีผลต่อผู้ป่วย.. *
2. มีการรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดพลา( mistake) เกิดขึ้นแต่ไม่มีโอกาสกิดอันตรายต่อผู้ป่วย.. *
3.มีการรายงานเหตุการณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีการกระทำผิดพลา( mistake) เกิดขึ้นและอาจจะมีโอกาเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยแต่ไม่เกิด....... *
SECTION E :ระดับความปลอดภัยของผู้ป่วย(Patient Safety Grade)
โปรดให้คะแนนความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยรวม สำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานของท่าน เพียง1 คำตอบ *
SECTION F :โรงพยาบาลของท่าน
โปรดระบุว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความ โรงพยาบาลของท่านต่อไปนี้
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย..... *
2. หน่วยงานในโรงพยาบาลไม่ค่อยร่วมมือกัน *
3. ปัญหาในการย้ายผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานมักจะถูกมองข้ามไป..... *
4. มีความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ต้องทำงานร่วมกัน... *
5. ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยที่สำคัญมักจะสูญหายไปหรือไม่มีการสื่อสารกันระหว่างเปลี่ยนเวร... *
6. มักจะรู้สึกไม่มีความสุขเมื่อต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล..... *
7. มักจะเกิดปัญหาขึ้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ.... *
8. การกระทำของผู้บริหารโรงพยาบาลแสดงให้ห็นว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด ( Top priority ).... *
9. ดูเหมือนว่าผู้บริหารโรงพยาบาลจะสนใจในความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น... *
10. หน่วยงานในโรงพยาบาลทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย..... *
11. มักจะเกิดปัญหากับผู้ป่วยขึ้นในช่วงเปลี่ยนเวร... *
SECTION G :จำนวนรายงานเหตุการณ์ ในช่วง12 เดือนที่ผ่านมา ท่านได้บันทึกและส่งรายงานจำนวนเท่าไหร่ *
SECTION H :ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยวิเคราะห์ผลการสำรวจให้เลือก1 คำตอบ
1.ท่านทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้มานานเท่าไหร่ *
2.ท่านทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปัจจุบันมานานเท่าไหร่
Clear selection
3.โดยทั่่วไป ท่านทำงานสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงในโรงพบาบาลนี้ *
4. ท่านมีตำแหน่งอะไรในโรงพยาบาลนี้ เลือกหัวข้อที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งงานของท่าน *
อื่นๆ
5. ในตำแหน่งงานของท่าน ท่านมีปฏิสัมพันธ์หรือสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือไม่
Clear selection
6. ท่านทำงานในสาขาหรือวิชาชีพนี้มานานเท่าไหร *
SECTION I ความคิดเห็นของท่าน ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ความผิดพลั้ง หรือรายงานเหตุการณ์ในโรงพยาบาลของท่าน
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ จักเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลสัตหีบกม.10 ต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy