FULL D'INSCRIPCIÓ. Pilates-Activitats Cardio

Les dades de caracter personal que conte el full d'inscripcio poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per el Club Tenis Sueca, com a titular responsable del fitxer, en l'us de les funcions propies que te atribuides i en l'ambit de les seues competencies. Aixi mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'acces, rectificacio i cancel-lacio i oposicio, tot aixo de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Organica 15/1999, de proteccio de dades de caracter personal (BOE num. 298, de 14/12/99).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question