แบบสอบถามกิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด Library Tour 2019 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ชื่อ - สกุล *
Your answer
โปรดเลือกคณะที่ท่านสังกัด *
โปรดเลือกตัวเลขที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด *
5
4
3
2
1
รูปแบบการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาและสถานที่มีความเหมาะสม
ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้ห้องสมุด
เป็นกิจกรรมที่ทำให้เห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุด
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลที่ห้องสมุดได้
การบรรยายของวิทยากร
เป็นกิจกรรมที่ทำให้ท่านอยากเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น
เป็นกิจกรรมที่ทำให้ท่านรู้จักห้องสมุดเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service