ทำข้อสอบ O-NET ปี 2553

ข้อสอบอยู่หน้า 16 ทำข้อสอบทุกข้อ จำนวน 37 ข้อ ให้อ่านคำสั่งในตัวข้อสอบให้ชัดเจน ตอน 1 ให้คลิกตอบข้อใดข้อหนึ่ง ตอน 2 เลือกคำตอบที่สัมพันธ์กัน 2 คำตอบ
  This is a required question
  This is a required question
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question