แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในต่อการใช้บริการเว็บไซต์
ด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ
2. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
6. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2. หน้าแรกหรือ Homepage ออกแบบได้สวยงามและ น่าสนใจ
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม
5. การจัดหมวดหมู่ต่างๆ บนเว็บไซต์มีความเหมาะสม
6. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
7. รูปแบบของตัวอักษรอ่านง่าย
8. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ มีความเหมาะสม
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.