แบบสอบถามการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและแนวทางการจัดการอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำมาพัฒนางานอบรมของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่มีผลต่อการผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ
2. ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นของท่านในแบบสอบถาม ดังนี้
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นด้วย/จำเป็น/ต้องการ/พึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง เห็นด้วย/จำเป็น/ต้องการ/พึงพอใจ ในระดับมาก
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง เห็นด้วย/จำเป็น/ต้องการ/พึงพอใจ ในระดับปานกลาง
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง เห็นด้วย/จำเป็น/ต้องการ/พึงพอใจ ในระดับน้อย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง เห็นด้วย/จำเป็น/ต้องการ/พึงพอใจ ในระดับน้อยที่สุด
3. แบบสอบถาม มี 5 ตอน ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามทุกตอน
4. ข้อมูลผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มือถือ 081-9745464

ผู้ตอบแบบสอบถามและส่งในระยะเวลาที่กำหนด ติดต่อขอรับคู่มือการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ส่งแบบสอบถามก่อนและติดต่อขอรับก่อนเท่านั้น ติดต่อรับได้จนกว่าเอกสารจะหมด

Facebook : งานฝึกอบรม คณะไอที
Fanpage : ศูนย์เรียน ICT ชุมชน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
Website : http://itrmu.net/tc

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms