แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอทุนวิจัย
ขอความกรุณาช่วยแบบประเมินนี้เพื่อเป็นการระบุประเด็นปัญหาในการขอทุน และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอภิปรายหัวข้อของการอบรมต่อไป

ขอบคุณที่กรุณาให้ความร่วมมือ

โปรดระบุจำนวนปีที่ท่านทำงาน
How many years have you been working?
Your answer
ท่านเคยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรือไม่
Do you currently or have you in the past get funding/grant supports?
โปรดให้ความเห็นว่าปัจจัยต่อไปนี้มีระดับความสำคัญต่อการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัยอย่างไร(สูงสุด=5, ต่ำสุด=1)
5
4
3
2
1
การเเลือกหัวข้อวิจัยให้ตรงกับทุนที่จะเสนอขอ (choosing the topics matching with the grant)
ความเป็นไปได้ของแผนงานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย (feasibility of proposed research design and methods)
การออกแบบแผนงานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยอย่างเหมาะสม (choosing the proper research design and methodology)
กรอบแนวคิดของรูปแบบการวิจัย และเหตุผลสนับสนุนเชิงทฤษฎี (conceptualing the model and theoretical justification)
การระดมทีมวิจัย (assembling of research team)
การเสนองบประมาณที่สมเหตุสมผล (proposing reasonable and justifyable budget)
การได้รับความร่วมมือในการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบันต่างๆ (having collaboration among workplaces/institutions to participate)
ยุทธศาสตร์/ กระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย (startegy/process in managing/implementing the project to meet the objectives)
ความพร้อมของสถานที่วิจัย (readiness for study/project sites)
แผนการวัดและประมวลผลข้อมูลวิจัย (plan for measurement data collection and analysis)
ประเด็นด้านจริยธรรมการวิจัย (ethical considerations of research)
แผนประเมินความก้าวหน้าของโครงการ/สิ้นสุดโครงการ (plan for evaluaton of the project progress/completion)
นโยบายและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังหมดทุน (policy/funding environment to leverage or support for sustaining project outcomes)
ปัจจัยอื่นๆที่มีความสำคัญต่อการเขียนโครงการเพื่อขอทุนวิจัย
Other factors the grant application are considered
Your answer
โปรดให้ความเห็นว่าปัจจัยใดทำให้ท่านลำบากใจหรือเป็นปัญหาในการขอทุน
In your opinion, to what extent that you are reluctant to do grant application due to the following issues.
ไม่ใช่
ใช่บางครั้ง
ใช่เป็นส่วนมาก
เงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของท่านและ/หรือของผู้ร่วมทีมวิจัย (financial support from workplaces of yours and/or collaborating team)
ความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น ห้องแลปทดลอง ผู้ช่วยวิจัย ห้องสมุด (vaiability of facilites {e.g., laboratory, supporting staff, technicians, laibraries} among all research team)
ความช่วยเหลือและบริการในการยื่นเสนอขอทุน (submisison process services/supports for submisison at the workplaces of yours and/or collaborating team)
ความซับซ้อนของแบบฟอร์มและขั้นตอนการเสนอขอทุน (complexity of application forms/procedures)
ขนาดและจำนวนเงินของทุน (size of the grants/funding provision)
ระยะเวลาที่ให้ทุน (timing of the grant supports)
เวลาสำหรับทำวิจัยของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย (time available/allocated of the PI and researchers)
ระยะเวลาของการประกาศทุน (decision timeframes for grant applications)
ประสบการณ์ในการถูกปฏิเสธการให้ทุน (experiencing rejection)
ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ท่านลำบากใจหรือเป็นปัญหาในการขอทุน
Other extent that you are reluctant to do grant application
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service