ลงทะเบียนโครงการ "อบรมการสอบ TOEIC เบื้องต้นและ Kaplan TOEIC Free Test 2017"

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "อบรม TOEIC เบื้องต้นและ Kaplan TOEIC Free Test 2017" ในวันพฤหัสที่ 30 มีนาคม 2560 ณ อาคารระพีสาคริก ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

12.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
13.00 น. อบรมการสอบ TOEIC เบื้องต้น
14.00 น. ทดลองสอบ TOEIC
16.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม


**เฉพาะนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น**

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question