แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2561
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่
คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชาเอก
รหัสประจำตัวนักศึกษา
Your answer
2.ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)
Your answer
เลขที่บัตรประชาชน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (โปรดระบุให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการจัดหางานให้บัณฑิตและติดต่อประสานงานกับท่านต่อไปในอนาคต) *
Your answer
โทรศัพท์บ้าน
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
E-mail
Your answer
ภูมิลำเนาอยู่จังหวัด
Your answer
3.สถานภาพปัจจุบัน
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)
4.ประเภทงานที่ทำ
5.งานที่ทำอยู่ตามข้อ 4
6.สำหรับผู้ที่มีงานทำก่อนเข้าเรียน/ระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย('งานเดิม)เมือสำเร็จการศึกษาท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานอย่างไร
7.หลังจากสำเร็จการศึกษา ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าใด
8.ชื่อตำแหน่งงานที่ทำปัจจุบัน(ระบุ)
Your answer
9.สถานที่ทำงานปัจจุบัน(โปรดระบุให้ชัดเจน)ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ชื่อตำแหน่ง
Your answer
ฝ่าย/แผนก
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
Email
Your answer
10.เงินเดือนหรือรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน(ไม่ร่วมค่าครองชีพ)
Your answer
11.สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้โดยโดยเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ กพ.กำหนด (ปริญญาตรี 13,300 บาท /ปริญญาโท 18,040 บาท)สาเหตุมาจาก
12.ท่านมีความพึ่งพอใจต่องานที่ทำหรือไม่
ถ้าไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
13.ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาวิชาที่ท่านสำเร็จการศึกษาหรือไม่
14.ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้มากน้อยเพียงใด
15.งานที่ท่านทำอยู่ปัจจุบัน ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครงานจากแหล่งข้อมูลใด
16.ท่านคิดว่า ความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้งานทำ
ตอนที่ 3 การสมัครงาน(สำหรับผู้ที่ไม่ได้งานทำ)
17.สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
18.ท่านมีปัญหา ในการหางานทำหลังจบการศึกษาหรือไม่
19.ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ท่านต้องการทำงาน(เลือกได้ 3 ข้อสำคัญที่สุด)
20.หลังจากสำเร็จการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้สมัครงานหรือสอบสัมภาษณ์งานมาแล้ว จำนวน--ครั้ง
Your answer
21.ท่านมีปัญหาหรือความวิตกกังวลในการสอบสัมภาษณ์หรือไม่
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาต่อ/ต้องการศึกษาต่อ)
22.ระดับการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาต่อ/ต้องการศึกษาต่อ
23.สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษาต่อ/ต้องการศึกษาต่อ
24.ประเภทของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ท่านกำลังศึกษาต่อ/ต้องการศึกษาต่อ
25.เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ/ต้องการศึกษาต่อ
26.สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อ ท่านมีปัญญาในการเตรียมตัวศึกษาต่อหรือไม่(ผู้กำลังศึกษาต่อไม่ต้องตอบ)
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ(ตอบทุกท่าน)
27.ท่านคิดว่าในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพหรือการทำงานของท่านได้มากย่ิงขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
28.ท่านที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา/วิชาเอกที่ต้องมีสมาคมวิชาชีพรับรอง(เช่น กว.สถ.สวบช.ฯลฯ)ขณะนี้ท่านได้สอบเพื่อรับการรับหรือยัง
29.กิจกรรม/บริการที่ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจัดให้แก่ศิษย์เก่า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
30.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service