Formularz rejestracyjny
Warsztat dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym Przedsiębiorstw Społecznych realizowany w ramach projektu pn. ,Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.Termin warsztatu: 16.04.2019 r. Miejsce: Hotel Ferdynand, ul. Grottgera 28, 35-005 Rzeszów.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię: *
Nazwisko: *
Nazwa Podmiotu Ekonomii Społecznej / Przedsiębiorstwa Społecznego: *
Telefon kontaktowy: *
Adres email: *
Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnością? *
Czy potrzebuje Pan/Pani skorzystać ze wsparcia? *
Czy będzie Pan/Pani korzystać ze zwrotów kosztów przejazdu? (ważne: zwrot kosztów przejazdu przewidziany jest dla uczestników spoza Rzeszowa). *
Dieta: *
Klauzula RODO: *
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: 1. W zakresie celu przetwarzania, jakim jest organizacja warsztatów pt. Warsztaty dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych, w tym komunikacja z Państwem w kwestiach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem warsztatów: administratorem Państwa danych jest: Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej. 2. W zakresie wynikającym z realizacją, dokumentowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością projektu pt. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, działania 2.9. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, administratorem Państwa danych jest Minister Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Ad. 1 – przetwarzanie danych przez Lubelską Fundacje Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych przez Lubelska Fundacje Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej jest udzielona przez Państwa zgoda – tj. podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego „RODO”) . 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji warsztatów pt. oraz wykazania realizacji umowy na podstawie której realizacja warsztatów została administratorowi zlecona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 3. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania partnerowi administratora realizującego konsorcjum z administratorem warsztaty na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz mogą być udostępniane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub administratora lub powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub administratora kontrole i audyt w ramach PO WER. 4.Podanie danych jest konieczne dla udziału w warsztatach, a odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości wsparcia. 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.6.Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.7.Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 a następnie przez okres w którym możliwe będzie kontrola realizacji projektu, po tym czasie zostaną zniszczone. 8.Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: marta.paruch@lfwb.eu. 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ad. 2 – przetwarzanie danych przez MiIR. 1.Podstawą przetwarzania Państwa danych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju jest określona w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego „RODO”). Zgodnie z tymi przepisami przetwarzanie jest dozwolone, jeżeli jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Są to obowiązki wynikające: 1) z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)2) z przepisów mających zastosowanie do realizacji projektu finansowanego Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) to znaczy:a)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), c)ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, działania 2.9. Rozwój Ekonomii Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER a także do realizowania wymogów wynikających z dostępu do informacji publicznej, 3. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt pt. „Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej tj. Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej” oraz Instytucji Pośredniczącej - Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej oraz mogą być udostępniane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub administratora lub powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub administratora kontrole i audyt w ramach PO WER. 4. Podanie danych jest konieczne dla udziału w warsztatach, a odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości wsparcia. 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 6. Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 a następnie przez okres w którym możliwe będzie kontrola realizacji projektu oraz okres przechowywania dokumentacji wynikających przepisów kancelaryjnych dotyczących archiwizowania. 8. Kontakt z właściwym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl. 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy