แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
การประเมินการจัดการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ขอความร่วมมือนักศึกษาโปรดกรอกแบบประเมินในเชิงวิชาการในแต่ละด้านตามสภาพเป็นจริงและปราศจากอคติ การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจะไม่มีผลต่อการวัดผลประเมินผลการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น
ชั้นปีที่ 3 วิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (อ.น้ำทิพย์ สร้อยสังวาลย์)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. นักศึกษาสังกัด
Your answer
3. รหัสและชื่อวิชา
Your answer
4. ชื่อผู้สอน (กรณีมีหลายคนให้ระบุชื่อผู้สอนทุกคนและให้ประเมินผู้ที่กำลังสอน)
Your answer
5. ประเภทรายวิชา
6. วิธีการเรียนที่ท่านใช้กับการเรียนวิชานี้
7. ท่านได้รับแจกเอกสาร/ทราบประมวลรายวิชา วัตถุประสงค์การสอน และหรือแผนการสอน
8. ท่านลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิชาเป็นครั้งที่
9. อาจารย์มีสิ่งสนับสนุนการสอนในชั้นเรียน ได้แก่ สื่อการสอน (เช่น คอมพิวเตอร์/มัลติมีเดีย/ภาพ/สไลด์/ภาพยนตร์/วีดิทัศน์
10. ห้องเรียนมีขนาดห้อง/จำนวนนักศึกษา/เครื่องมือการสอน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms