ទំរង់បំពេញព័ត៌មានទូទៅ នៃក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីភ្នំពេញថ្មី​/ NLF-PPT Member Information Form
Thank you so much for spending time to complete these great inputs. This is valuable. May God bless you!!!
តើអ្នកធ្លាប់បំពេញទំរង់នេះ(ដោយក្រដាស)ពីមុនមកទេ?/Have you ever filled out this form (on paper) before? *
នាមត្រកូល / Family Name *
Your answer
នាមខ្លួន / Given Name *
Your answer
ភេទ/Gender *
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត/Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
លេខទូរស័ព្ទខ្សែទី១/Primary Phone Number
Your answer
លេខទូរស័ព្ទខ្សែទី២/Second Phone Number
Your answer
អ៊ី​ម៉ែល/Email Address
Your answer
ឈ្មោះFacebook/Facebook Name
Your answer
អាសយដ្ឋាន/Address
ផ្ទះលេខ/Address (House Number)
Your answer
ផ្លូវលេខ/Address (Street Number)
Your answer
សង្កាត់/Address (Commune)
Your answer
ខ័ណ្ឌ/Address (District)
Your answer
កន្លែងធ្វើការ/Workplace
Your answer
តួនាទី/Position
Your answer
ជំនឿ/Faith
តើអ្នកទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូហើយឬនៅ?/Do you accept Jesus Christ? *
តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកទេ?/Have you been baptized? *
តើអ្នកចូលរួមក្រុមកោសិកាទេ?/Are you in a cell/small group already? *
បើមាន តើ​នរណា​ជា​អ្នក​ដឹក​នាំ​ក្រុម​តូច​របស់​អ្នក?​/If 'yes' who is your small group leader?
Your answer
តើអ្វីជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន​របស់អ្នក?/What is your marital status?
ប្រសិនបើរៀបការហើយ តើប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកឈ្មោះអ្វី?/If you're married, what is your spouse's name?
Your answer
ឈ្មោះកូន/Children's names
Your answer
តើជំហ៊ាននៃការរីកចំរើនណាខ្លះដែលអ្នកបានចូលរួម?/Which steps have you completed? (select all that you have done)
តើព័ន្ធកិច្ចមួយណាដែលអ្នកកំពុងបម្រើឥលូវនេះ?/Which Ministries do you serve in now?
Thank you so much for spending time to complete these great inputs. This is valuable. May God bless you!!!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy