АНКЕТЕН ЛИСТ
за испитување на јавното мислење на граѓаните за проблемите со животната средина при подготовката на Локален Еколошки Акционен План за животна средина (ЛЕАП) за Општина Охрид (2019 - 2025)
Почитувани наши граѓани, Општина Охрид започна со подготовка на стратешки плански документ од областа на животната средина, Локален Акционен План за животна средина (ЛЕАП) за Општина Охрид (2019 – 2025 година) во кој ќе ги идентификуваме сегашните притисоци врз животната средина и ќе понудиме решенија за нивно надминување. Вашето мислење во однос на тоа како Вие ги чувствувате еколошките проблеми, што Вие цените дека е еколошка вредност на нашата општина е од особена важност при подготовката на овој документ. Ве молиме искрено да го пополните анкетниот лист и со тоа активно да учествувате во креирање на одржлива заедница.

Друштвото за еколошки консалтинг „Деконс – Ема“ ДООЕЛ Скопје е ангажирано од страна на Општина Охрид за изработка на ЛЕАП документот.


Ве молиме Анкетниот лист да го пополните со македонска поддршка.

Основни податоци за испитаникот
е-mail адреса: *
Your answer
Пол *
Статус *
Возрасна група *
Образование *
Анкетни прашања
1. Според степенот на загаденоста на животната средина, Општина Охрид според Вас е:
2. По Ваше мислење кои медиуми се најзагадени во општината?
3. Каде ги гледате причините за загадувањето? (Идентификувајте 5 најважни причини)
4. Што најмногу Ви пречи на еколошки план во Вашето населено место? (Означете 7 најважни одговори )
5. Што друго по Ваше мислење придонесува кон загадување на животната средина во Вашата општина? (Означете 5 одговори)
6. Еколошките проблеми во Општина Охрид имаат најголемо влијание врз: (Степенувајте ги одговорите со броеви од 1 до 6 според значајноста. Помалку значајното со 1, повеќе значајното со 2.. ..најзначајното со 6)
Моето здравје и здравјето на моето семејство
Здравјето на идните генерации
Растителниот и животинскиот свет
Природните убавини и реткости
Заштита на културното и природно богатство (УНЕСКО)
Економскиот развој на општината
Имиџот на општината како најпосетена туристичка дестинација во Р. Македонија
7. Најзначајни еколошки вредности за Општина Охрид се: (Идентификувајте 3 најважни еколошки вредности)
8. Учеството на јавноста во донесување на одлуки од областа на животната средина во општината е:
9. Како учествувате во донесување на одлуки од областа на животната средина во општината?
10. Со која активност би се ангажирале во заштитата на животната средина во општината?
Прашања поврзани со користење на енергетските ресурси во Општина Охрид
11. Каков систем за греење користите ?
12. Каков енергенс за готвење, добивање на топла вода и слично користите?
13. Колкаво намалување на трошоците за греење/за загревање би Ве убедило да го смените сегашниот начин на греење?
Дали вашиот објект има соодветна топлинска и звучна изолација ?
15. Каков транспорт користите ? (Доколку одговорот е под реден број 1 (во делот Other/Друго напишете ја годината на производство на возилото и горивото кое го користи)
16. Дали според Ваше мислење се преземени сите мерки за заштита на Студенчишко Блато?
17. Дали според Ваше мислење се преземени сите мерки за заштита на Охридското Езеро?
18. Дали според Ваше мислење се преземени сите мерки за заштита на НП Галичица?
19. Дали според Ваше мислење се преземени сите мерки за заштита на културното наследство во Општина Охрид?
20. Наведете проблеми со кои сте се соочиле живеејќи/работејќи во Општина Охрид, а Би сакале да им обрнеме внимание при подготовката на новиот ЛЕАП Документ. Слободно предложете и мерки за надминување на проблемите.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dekons Ema. Report Abuse - Terms of Service