Zgłoszenie uczestnictwa w akcji "Czym chata bogata - obiad nie tylko polski 2019"
Zapraszamy do udziału w akcji "Czym chata bogata - obiad nie tylko Polski". Inicjatywa polega na stworzeniu przestrzeni do spotkania Polaków i cudzoziemców, w bezpiecznych dla nich warunkach. Nieznane sobie wcześniej osoby zasiadają do wspólnego niedzielnego obiadu, który gospodarze przygotowują dla gości z pomocą organizacyjną wolontariuszy (asystentów) we własnym domu. Przestrzeń przy stole ma być miejscem wzajemnej wymiany, dzielenia się, pytań i odpowiedzi, a spotkanie – początkiem nowej znajomości. Niniejsze działanie daje bezcenną możliwość spotkania się w nieformalnych okolicznościach i spędzenia czasu ze sobą, poznania się i rozmowy.
Imię
Name
Your answer
Nazwisko
Surname
Your answer
Telefon
Phone
Your answer
E-mail
Your answer
Adres
Address
Your answer
Kraj/Region
Your answer
Stan cywilny (dzieci, wiek)
Marital status (children, age)
Your answer
Chcesz wziąć udział w akcji jako:
Would you like to participate as:
Czy masz jakieś pytania?
Do you have any questions?
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dialog do celów rekrutacji do udziału w akcji
Akcja jest organizowana w ramach projektu „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
W związku ze zgłoszeniem udziału w realizacji projektu pn. Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim" oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Fundacja DIALOG, mająca siedzibę ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok;
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@fundacjadialog.pl.
3) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji;
4) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ww. Projektu, w zakresie zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, monitorowania, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu,
5) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru moich danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6) podanie danych jest dobrowolne, natomiast jest ono wymogiem pozwalającym na realizację celów wymienionych w pkt. 3, niepodanie danych osobowych wyklucza z udziału w ww. projekcie;
7) moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z realizacji Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z przepisów prawa dot. archiwizacji;
8) mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
10) w związku z przetwarzaniem przez Fundację Dialog, moich danych osobowych, przysługuje mi prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest Fundacja Dialog;
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
• żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych art. 20 RODO;
• prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO;
11) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service