แบบทดสอบ ออนไลน์ วิชา การเมืองการปกครองไทย
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว เมื่อท่านแล้วเมื่อผ่าน 80% ระบบจะส่งเกรียติบัตรให้ทางอีเมล
Email *
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล *
1. ข้อใดเป็นความหมายของการเมือง *
1 point
2. ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย *
1 point
3. ข้อใดคือสาเหตุที่ทา ให้การเมืองของประเทศไทย มีการปฏิวตัิ รัฐประหารอยู่เนือง ๆ *
1 point
4. ชนชาติแรกของโลกที่ใช้การปกครองแบบประชาธิปไตย คือข้อใด *
1 point
5. ข้อใดเป็นลกัษณะเด่นที่สุดของการเมืองการปกครองสมักรุงศรีอยธุยา *
1 point
6. การปกครองโดยมีคติ กษัตริย์เป็นสมมุติเทพ มีความเด่นชัดขึ้นในสมัยอยุธยา คือเทพเจ้าองค์ใด *
1 point
7. ข้อใดเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคในสมยัการปฏิรูป รัชกาลที่ 5 *
1 point
8. สาเหตุสำคัญที่สุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง เมื่อปี พ.ศ.2475 *
1 point
9. ข้อใดเป็นการปกครองแบบเผด็จการ สมบูรณ์แบบที่สุด *
1 point
10. ข้อใดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 ตุลาคม 2519 *
1 point
11. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เกิดขึ้นในสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรี *
1 point
12. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุการปฏิรูปจกัรี ในสมยัรัชกาลที่ 5 *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy