มหาวชิราวุธ เดิน-วิ่ง การกุศล ( MVSK CHARITY RUN 2019 )
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน มหาวชิราวุธ สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ได้มีมติให้มีการจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจการบริหารสมาคมฯ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ตลอดจนศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสมทบทุนสร้างรูปปั้นเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
2) เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
3) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิ่ง ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาชนผู้รักสุขภาพ ได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพที่ดี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1. สถานภาพผู้ประเมิน
1. ให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินแบบสอบถามนี้ โดยเลือกระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
2. ถ้ามีความคิดเห็นอื่น ๆ ให้พิมพ์ความคิดเห็นลงในท้ายแบบประเมินนี้
สถานภาพผู้ประเมิน *
ส่วนที่ 2. รายการการประเมิน (เลือกระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน)
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
รายการ *
5
4
3
2
1
1. การเตรียมความพร้อมและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
2. รูปแบบการจัดกิจกรรม
3. ความเหมาะสมของรางวัล
4. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
5. ความสะดวกของขั้นตอนการรับสมัคร
6. การจัดกิจกรรมก่อนวิ่ง
7. ความเหมาะสมของเส้นทางวิ่ง
8. การดำเนินงานของฝ่ายพิธีการต่าง ๆ
9. การดูแลรักษาความปลอดภัย
10. การให้บริการของฝ่ายรักษาพยาบาล
11. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ขอบคุณสำหรับการตอบแบบสอบถาม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา. Report Abuse