แบบประเมินการอบรม "Google Apps for Education"

โปรดตอบแบบสอบถามนี้เพื่อประเมินคุณภาพการอบรม "Google Apps for Education" โรงเรียนบางไทรวิทยา วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบของทุกท่านครับ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
  สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจน
  ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
  การตอบคำถามของวิทยากร
  อัตราความเร็วที่วิทยากรใช้ในการอบรม
  การอบรมสามารถดึงความสนใจของคุณไว้ได้ตลอดเวลา
  เวลาของคุณได้ใช้ไปอย่างคุ้มค่าในการอบรม
  Please enter one response per row
  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่รับการอบรมมากขึ้น
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนได้
  Google Apps เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
  Please enter one response per row
  ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์และสื่อที่ใช้ในการอบรม
  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอบคุณทุกท่านที่สนใจและเสียสละเวลา ในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

  โดยครูพิบูลย์ ชมสมบัติ โรงเรียนสตรีนนทบุรี กรุณากดปุ่ม "ส่ง" เพื่อส่งข้อมูล