แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส

คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำแบบสอบถามนี้เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส ประกอบการศึกษารายวิชา บธ. 618 การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ โดยมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจมาเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว จึงขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามในทุกข้อ ดังต่อไปนี้

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
 

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอส

  16. ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปนี้มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสของท่านมากน้อยเพียงใด ● ความปลอดภัย
  ● ความสะดวกสบาย
  ● ความประหยัด
  ● ความสะอาด
  ● ความรวดเร็ว
  ● ภาพลักษณ์
  17. ท่านคิดว่าช่วงเวลาในการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในปัจจุบันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (ปัจจุบันให้บริการระหว่าง 06:00 - 24:00 น.)
  18. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการให้บริการของรถไฟฟ้าขบวนถัดไปมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  19. ท่านคิดว่าเส้นทางการให้บริการมีจำนวนเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (ปัจจุบันมี 2 สาย คือ สายสุขุมวิท และสายสีลม)
  20. ท่านคิดว่าจำนวนสถานีมีจำนวนเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (ปัจจุบันมี 30 สถานี)
  21. ท่านคิดว่าจำนวนขบวนรถไฟฟ้ามีจำนวนเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  22. ท่านคิดว่าจำนวนตู้โดยสารต่อขบวนรถไฟฟ้ามีจำนวนเหมาะสมมากน้อยเพียงใด (ปัจจุบันมี 3 ตู้โดยสารต่อขบวน)
  23. ท่านคิดว่าจำนวนที่นั่งต่อตู้โดยสารมีจำนวนเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  24. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการแลกเหรียญจากพนักงานมากน้อยเพียงใด
  25. ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติมากน้อยเพียงใด
  26. ท่านมีความพึงพอใจต่อการขึ้น/ลงสถานี (ด้วยลิฟท์โดยสาร บันไดเลื่อน และบันได) มากน้อยเพียงใด
  27. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) มากน้อยเพียงใด
  28. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางเชื่อมต่อเข้าสู่อาคารมากน้อยเพียงใด
  29. ท่านคิดว่ารถไฟฟ้าบีทีเอสได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและคนชราไว้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  30. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านค้าบนสถานีรถไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด
  Please enter one response per row
  31. ท่านคิดว่าอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  32. ท่านคิดว่าอัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารชนิดสมาร์ทพาส (30 บาท) มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  33. ท่านคิดว่าอัตราค่ามัดจำการเดินทางสำหรับบัตรโดยสารชนิดสมาร์ทพาส (30 บาท) มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  Please enter one response per row
  34. ท่านมีความพึงพอใจต่อระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารบนสถานีรถไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด
  35. ท่านคิดว่าขนาดของชานชาลามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  Please enter one response per row
  36. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานโดยทั่วไปมากน้อยเพียงใด
  37. ท่านคิดว่าจุดให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ในแต่ละสถานีมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  38. ท่านคิดว่าการให้ส่วนลดกับบัตรโดยสารสำหรับนักเรียนนักศึกษามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  39. ท่านคิดว่าการให้ส่วนลด 10% กับบัตรโดยสารชนิดสมาร์ทพาสประเภทเติมเงินเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  40. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบัตรสมาชิกหนูด่วนพลัสมากน้อยเพียงใด
  41. ท่านคิดว่าการมีสื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 4 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีทีเอส

  This is a required question
  โทรทัศน์
  วิทยุ
  หนังสือพิมพ์ / นิตยสาร / สื่อสิ่งพิมพ์
  สื่อโฆษณากลางแจ้ง
  อินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์
  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook หรือ Twitter)
  จดหมายข่าวออนไลน์
  เพื่อน / คนรู้จัก / บุคคลอื่น
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สำหรับผู้วิจัยเท่านั้น

  This is a required question
  This is a required question