รายงานการเข้าเรียนออนไลน์ / Online Teaching Report
คำชี้แจง
1. ให้ครูผู้สอนกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากทำการสอนออนไลน์เสร็จแต่ละครั้ง
2. กรุณากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 17.00 น. (เพื่อให้ทีมงานสรุปผลและส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารในขั้นตอนถัดไป)

Instruction :
1. The teachers fill in every detail in each column after finish the teaching.
2. Please submit your data before 5 p.m.
คำนำหน้านาม / Name Title *
ชื่อ - สกุล ครูผู้สอน / Teacher's Name and Surname *
วันที่สอน / Date *
คาบที่สอน / Period No. *
ให้กรอกเฉพาะตัวเลข / Number Only
รหัสวิชา / Course No. *
ชื่อวิชา / Course Title *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ / Learning Area *
ระดับชั้น / Level *
ห้อง / Class *
จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน) / Total Numbers of Students *
จำนวนนักเรียน ที่เข้าเรียน (คน) / Total Numbers of students who attend the classroom *
จำนวนนักเรียน ที่ขาดเรียน (คน) / Total Numbers of Absentees *
เลขที่ / รายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน (คน) / The class number(s) of absentee(s) with the name(s) *
(ตัวอย่างการกรอก เช่น เลขที่ 15 นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ภูผาเงิน / หากไม่มีนักเรียนที่ขาดเรียน ให้พิมพ์เครื่องหมาย - ) Ex. No. 15 Ms. Petchnampueng Phuphangen. / If there is no absentee, please add - (dash).
ปัญหา / อุปสรรค / Problem(s) and Obstacle(s)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสตรีภูเก็ต. Report Abuse