แบบฟอร์มการเข้าใช้บริการ / จองห้อง KULC Studio 1
ขอความกรุณากรอกรายละเอียดการจองใช้ห้อง KULC Studio 1 ลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานและใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
Please fill in the complete details for the KULC Studio 1 reservation so that we could provide you the proper services to meet your purpose.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล / Name and Surname *
สถานภาพ / Status *
สังกัด - หน่วยงาน / Faculty - Organization *
วัตถุประสงค์ / Objectives *
โปรดระบุชื่อวิชาหรือหัวข้อ (กรณีสอนออนไลน์ บันทึกการสอน หรืออบรมออนไลน์) / Please specify subject or course name (in case online teaching, teaching records, or online training)
ระดับการศึกษาที่สอน (กรณีสอนออนไลน์หรือบันทึกการสอน) / Educational level of attendees (in case online teaching or teaching records)
Clear selection
จำนวนผู้เข้าร่วม (กรณีสอนออนไลน์หรืออบรมออนไลน์) / Amount of attendees (in case online teaching or online training)
วันที่ขอใช้บริการ / Reservation Date *
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาที่ขอใช้บริการ (โปรดระบุเวลาเข้าและออก) / Time (Please specify time in and out) *
โปรแกรมที่ต้องการใช้ / Requested program *
เจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำ / Technical assistant *
เบอร์โทรศัพท์ / Telephone number *
อีเมล / E-Mail *
ท่านรับทราบการบริการ KULC Studio 1 จากช่องทางใด / How did you know about the service of KULC Studio 1? *
ความช่วยเหลืออื่นๆ / Any other request
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse