แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่เหมาะสมหรือตรงกับคุณลักษณะของตนเองมากที่สุด
ระดับค่าความพึงพอใจของแบบประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
คุณลักษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม *
5
4
3
2
1
มีความซื่อสัตย์สุจริต
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
เคารพกฏ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคมอย่างเคร่งครัด
มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยมของผู้อื่น และมีความเป็นประชาธิปไตย
ชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
ไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับของผู้อื่น
มีน้ำใจ รักในการให้บริการ หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยไม่ร้องขอ
มีความอดทนต่อความยากลำบาก และความคิดเห็นที่แตกต่าง/ขัดแย้ง
มีความสุขุม รอบคอบและมีเหตุผล
ใช้จ่ายอย่างประหยัด
มีความโลภหรือหลงในวัตถุนิยม
มีสมาธิในการเรียน
มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
การแต่งกายสะอาด เรียบร้อย
นำหลักศีล 5 มาใช้ในการดำรงชีวิต
ให้ความสำคัญต่อความกตัญญูกตเวที
มีความเมตตา เอื้ออาทรและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือนำหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) มาใช้ในการดำรงชีวิตให้มีจิตใจเป็นสุข
ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่เหมาะสมหรือตรงกับคุณลักษณะของตนเองมากที่สุด
ระดับค่าความพึงพอใจของแบบประเมิน
4 = มากที่สุด
3 = มาก
2 = ปานกลาง
1 = น้อย
*
4
3
2
1
สถานที่ปฏิบัติธรรม / สภาพแวดล้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม
กิจกรรมปฏิบัติธรรม เช่น สวดมนต์ ฝึกสมาธิ ทำบุญตักบาตร
การเทศนา การบรรยายหลักธรรมของพระอาจารย์ (พระภิกษุ)
ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม
ตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นด้านอื่น ๆ
1. จากการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา หรือในชีวิตประจำวัน *
2. นักศึกษาคิดว่าสามารถนำศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน / การเรียนได้อย่างไรบ้าง (เขียนอธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบได้ *
3. นักศึกษาคิดว่าจะนำหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) มาใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนอย่างไรบ้าง *
4. ปัญหาอุปสรรค *
5. ข้อเสนอแนะ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service