แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านเว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานแรงงานจังหวัดมีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เพื่อแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อมูลด้านแรงงาน

  ท่านโปรดเลือกระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน
  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
  ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
  ข้อมูลสถานการณ์แรงงานจังหวัด/สถิติแรงงานจังหวัด
  ความครบถ้วนของข้อมูล
  ความถูกต้องของข้อมูล
  ความทันสมัยของข้อมูล
  ประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้งาน
  การจัดหมวดหมู่เนื้อหาบนเว็บไซต์
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม)

  This is a required question