สมัครเข้าร่วมกิจกรรม  AC NFT Design Contest "ASSUMPTION NEXT"
กำหนดการ
วันนี้ - 30 ตุลาคม  2565 :: สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านทาง https://acvirtuals.com
1- 10 พฤศจิกายน 2565 :: ส่งผลงานเข้าประกวดปิดรับผลงาน  ปิดรับผลงาน 10 พ.ย.ภายในเวลา 23:59 น. ส่งผลงานผ่านทาง https://bit.ly/sendacnft2022  
25 พฤศจิกายน 2565 :: ประกาศผลรางวัล
กติกาการเเข่งขัน

1.สร้างสรรค์ของคุณให้เต็มที่ ออกแบบผลงาน NFT ของคุณ พร้อมออกแบบชื่อ ในชิ้นงานภายใต้หัวข้อ ASSUMPTION NEXT  "สู่ยุคใหม่ ของอัสสัมชัญ" นำเสนอความเป็นอัสสัมชัญยุคใหม่ในรูปแบบของคุณ ด้วยเทคนิคใดก็ได้ในรูปแบบดิจิทัล

2.ไม่จำกัดวิธีสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถเป็นได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นไฟล์ สกุล .JPG .GIF .MP4 หรือ .PNG เท่านั้น หากผลงานที่ส่งมาเป็นภาพเคลื่อนไหว ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งไฟล์ภาพนิ่งของผลงานนั้นๆ เพื่อใช้ในการจัดแสดงที่ร้าน B2S ร่วมถึงเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ และนำผลงานมาทำเป็น NFT ลงบนแพลตฟอร์ม

3.กำหนดขนาดภาพที่ส่งเข้าประกวด ที่ 2000 x 2000 px และ ค่าความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป

4.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยผู้ประกวดเอง ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ได้คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ จากผลงานของผู้อื่น รวมถึงไม่เคยเผยแพร่ ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน และผู้เข้าประกวดยินยอมที่จะไม่นำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ ในตั้งแต่วันที่ส่งประกวดจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565

5.ผลงานจะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร สัญลักษณ์ใดๆ ที่บ่งบอกถึงเจ้าของผลงานอยู่ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด

6.ผลงานจะต้องไม่สื่อ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม รวมถึงไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม

7.ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถ อัพโหลดผลงานขึ้น google drive ตั้งค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์เป็นแบบสาธารณะ (public) และ ส่งลิงก์ผลงานเข้ามาได้ที่

8.ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเป็นนักเรียนปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญ เท่านั้น

รางวัลการประกวด
- อันดับที่ 1 1 รางวัล เกียรติบัตรแบบ NFT ของรางวัลพิเศษจาก BitKUB และได้วางจำหน่ายที่ภาพบน AC NFT STORE
- อันดับที่ 2 – 3 รวม 2 รางวัล  เกียรติบัตรแบบ NFT  ของรางวัลพิเศษจาก BitKUB  และได้วางจำหน่ายที่ภาพบน AC NFT STORE
- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบ NFT

การให้คะแนนจะพิจรณาจาก 2 หัวข้อดังต่อไปนี้
1.ผลงานสื่อถึงหัวข้อการประกวด ASSUMPTION NEXT (50%)
2.ผลงานมีความสร้างสรรค์ และแปลกใหม่ มีสไตล์เป็นของตัวเอง (50%)

**การตัดสินของคณะกรรมการ และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถือเป็นที่สิ้นสุด**

เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด
1.ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงอนุญาตให้ทางโรงเรียน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนฯ ทำการเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประกวด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวด เช่น ใช้ในการติดต่อ การประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงผลงาน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโรงเรียนฯ

2.ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ และ/หรือ บุคคลที่โรงเรียนฯ เป็นผู้กำหนด รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และ สิทธิ์อื่นๆ ในผลงานการออกแบบ ทางโรงเรียนฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในสื่อทุกประเภท รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป รวมถึงใช้ในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด (marketing /promote) ของทางโรงเรียนฯ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล

3.สำหรับผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดง หลังจบการประกวดแล้วทางโรงเรียนฯ จะคืนสิทธิ์ต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมประกวด สามารถนำผลงานนั้นๆ ไปใช้งานต่อได้โดยต้องนำ โลโก้ B2S ออกจากผลงานก่อนนำไปขายหรือใช้งานต่อ

4.ผลงานที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งจะได้นำผลงานจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม AC NFT STORE โดยแบบนั้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ/หรือ บุคคลที่โรงเรียนฯ เป็นผู้กำหนด ซึ่งจะเป็นผู้ผลิต ผู้ทำการส่งเสริมการตลาด (marketing /promote) และนำแบบไปผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ประกวดยินยอมที่จะไม่นำผลงานไปดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อการค้า หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ โดยรายได้จากการจะหน่ายทางโรงเรียนจะมอบให้กับเจ้าของผลงานโดยหักค่าดำเนินการ 5% จากรายได้

5.ในกรณีที่มีการตรวจพบ หรือทราบในระหว่างหรือภายหลังการประกวดว่าผู้เข้าร่วมการประกวดหรือผู้ได้รับรางวัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของการประกวด คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการประกวดออกจากการโครงการ และผู้เข้าร่วมการประกวด/ ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

6.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกงานจะได้รับการพิจารณา และตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมถึงโรงเรียนอัสสัมชัญ และผลการตัดสิน และ เงื่อนไขในการประกวดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและโรงเรียนฯ โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

7.โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มาสเตอร์พชร  จันทร์ศิริ
Line : @mozchido
*
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy