แบบสอบถามความเห็นหนังสือ "เนคเทคฮีโร่ ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์"
การสำรวจข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหนังสือ “เนคเทคฮีโร่ ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์” ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมจัดพิมพ์และนำไปใช้ในค่าย NECTEC eCamp ต่อไป ในการนี้ขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสำรวจ ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล์ *
อายุ *
เพศ *
การศึกษา *
การศึกษา/อาชีพในปัจจุบันบองท่าน *
ท่านเคยเข้าร่วมโครงการค่าย NECTEC eCamp มาก่อนหรือไม่ *
หากท่านเคยเข้าร่วมโครงการค่าย NECTEC eCamp ท่านเข้าร่วมในบทบาทใด
หากท่านเคยเข้าร่วมโครงการค่าย NECTEC eCamp ท่านเข้าร่วมในปีใด
ปัจจัยความพึงพอใจของท่านต่อหนังสือ เนคเทคฮีโร่ ตะลุยเมืองอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งเป้น 3 ด้านคือ 1) ด้านข้อมูล 2) ด้านการนำเสนอรูปเล่ม 3) ข้อเสนอแนะรายบท
1.ด้านข้อมูล
โดยให้คะแนนจาก 1-4 เรียงจากน้อยไปมาก คือ 1= น้อย 2 = พอใช้ 3 = ดี 4= ดีมาก
1.1 ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามที่ต้องการ *
1.2 ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ *
1.3 ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ *
2.ด้านการนำเสนอรูปเล่ม
โดยให้คะแนนจาก 1-4 เรียงจากน้อยไปมาก คือ 1= น้อย 2 = พอใช้ 3 = ดี 4= ดีมาก
2.1 การนำเสนอข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย *
2.2 รูปภาพและตารางที่ใช้ประกอบการนำเสนอมีความเหมาะสม *
2.3 ตัวอักษรและสีของตัวอักษรมีความเหมาะสม *
ข้อเสนอแนะจากข้อ 1 และ 2
3.ข้อเสนอแนะรายบท
บทที่ 1 โลกของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
บทพิเศษ อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์
บทที่ 2 ระบบอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
บทที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4 การวัดและเครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรรวม
บทที่ 6 พื้นฐานดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 7 เทคนิคการบัดกรี
บทที่ 8 การประยุกต์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
โปรดใส่ E-mail ของท่านเพื่อลุ้นรับ Gift set จากโครงการ NECTEC eCamp
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ นิรมล ประทีปะจิตติ โทรศัพท์ 095-7899333 อีเมล niramol@nectec.or.th
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms