แบบสอบถาม การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สำหรับอาจารย์ ผู้เรียน และบัณฑิต) ปีการศึกษา 2559
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร TQF เพื่อใช้ในการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดหมวดหมู่คำถามเป็น ๓ ตอน และขอให้ท่านตอบแบบสอบถาม ทั้ง ๓ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ เป็นคำถามเพื่อการประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๓. โครงสร้างของหลักสูตร
๔. เนื้อหาของหลักสูตร
๕. คุณสมบัติของอาจารย์
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๗. การจัดการเรียนการสอน
๘. การวัดและประเมินผล
๙. การบริหารหลักสูตร
๑๐. รายวิชาในหลักสูตร
๑๑. การเตรียมความพร้อมและการให้บริการต่างๆ
ตอนที่ ๓ เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ
คำแนะนำในการตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๑ โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  และกรอกข้อความในช่องตามความเป็นจริง
ตอนที่ ๒ โปรดประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร TQF ของคณะ-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ระดับ ๕ หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ ๔ หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก
ระดับ ๓ หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง
ระดับ ๒ หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย
ระดับ ๑ หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ ๓ โปรดเขียนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ในส่วนท้ายของแบบสอบถามแต่ละด้าน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความตามความเป็นจริง
๑. สถานภาพ *
Required
๒. สาขาวิชา/สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา *
ตอนที่ ๒ การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำชี้แจง โปรดพิจารณาประเมินหลักสูตรโดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะให้ตรงกับความเป็นจริง/หรือตามความคิดเห็นของท่าน ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม
การประเมินด้านบริบท โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แล้วตอบแบบสอบถาม ๑. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
ท่านเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. มีความรู้ ทักษะและความสามารถทางด้านวิชาชีพของหลักสูตรที่สนองตอบกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
๒. เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  อดทนสู้งาน โดยยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของหลักสูตรที่ศึกษา
๔. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับองค์กรและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น โปรดพิจารณา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการให้บริการต่างๆ แล้วตอบแบบสอบถาม ๒. ด้านคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นที่ ๔ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมัธยมศึกษา ตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า
๒. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการรับผู้เรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๓. ด้านโครงสร้างหลักสูตร
ท่านเห็นด้วยกับโครงสร้างของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. จำนวนหน่วยกิตรวมในตลอดหลักสูตร
๒. จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๓. จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาภาษา ๙  หน่วยกิต
๔. จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๕. จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ๖ หน่วยกิต 
๖. จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาวิทยศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
๗. จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
๘. จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ
๙. จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก
๑๐. จำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๑๒. โครงสร้างหลักสูตรในภาพรวม
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร
๔. ด้านเนื้อหาของหลักสูตร
ท่านเห็นด้วยกับการกำหนดเนื้อหาของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. เนื้อหาของหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์วิชาชีพ
๒. เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้
๓. เนื้อหาของหลักสูตรเป็นพื้นฐานในการศึกษาชั้นสูงหรือศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ
๔. เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
๕. การจัดเนื้อหาในหลักสูตรเป็นไปตามลำดับความยากง่าย 
๖. เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
๗. เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน
๘. เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๙. เนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิชาชีพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๑๐. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร
๕. ด้านคุณสมบัติของอาจารย์
ท่านเห็นด้วยกับคุณสมบัติของอาจารย์ในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามวิชาที่สอน
๒. เป็นผู้มีความสามารถและเทคนิควิธีการสอนที่ดี
๓. มีความรู้และประสบการณ์ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์และกล้าแสดงความคิดเห็น
๕. มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน
๖. รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะอาจารย์
๖. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ท่านเห็นด้วยกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การจัดวัสดุการศึกษา ตำราและอาคารสถานที่ สำหรับหลักสูตร ในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. มีวัสดุในการศึกษา (เช่น ชุดปฏิบัติการ วัสดุฝึก เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอื่นๆ) ในการเรียนและฝึกปฏิบัติเพียงพอ 
๒. วัสดุการศึกษาช่วยส่งเสริมความรู้ด้านทฤษฎี ปฏิบัติการและการค้นคว้าวิจัย
๓. วัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องมือทางการศึกษาสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
๔. มีตำราและเอกสารเฉพาะสาขาวิชาในห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย
๕. มีแหล่งการเรียนรู้และการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ตจำนวนเพียงพอ
๖. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของหลักสูตร
๗. ห้องเรียนมีครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน
๘. ห้องปฏิบัติการมีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ
๙. สถานที่ฝึกปฏิบัติการ มีการฝึกปฏิบัติงานสอดคล้องกับสาขาวิชา
๑๐. ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวม
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การประเมินด้านกระบวนการ โปรดพิจารณาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารหลักสูตร แล้วตอบแบบสอบถาม ๗. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ท่านเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในหัวข้อต่อไปนี้ ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. เปิดโอกาสให้ได้เลือกเรียนเนื้อหาวิชาตามความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
๒. ชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง
๓. สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
๔. สอนให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
๕. สอนให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๖. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎีและมีประสบการณ์ตรงในด้านการฝึก-ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
๗. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและการทำงานร่วมกัน
๘. มีแหล่งการเรียนรู้การเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
๙. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
๑๐. มีกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะนอกชั้นเรียน
๑๑. มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเสริมการเรียนรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
๑๒. มีการสอดแทรกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๘. ด้านการวัดและประเมินผล
ท่านเห็นด้วยกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
๒. การวัดและประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
๓. ผู้สอนแจ้งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจน
๔. ลักษณะของข้อสอบเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียน
๕. การวัดและประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม
๖. การวัดและประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม
๗. มีระบบการแจ้งผลการเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบอย่างรวดเร็ว
ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
๙. ด้านการบริหารหลักสูตร
ท่านเห็นด้วยกับการบริหารหลักสูตรในหัวข้อต่อไปนี้ในระดับใด *
5
4
3
2
1
๑. แผนการศึกษาในหลักสูตรมีความชัดเจนและมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนด
๒. มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
๓. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ 
๔. คุณภาพของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน การเรียนการสอนมีคุณภาพ สามารถใช้งานได้