ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ
ກະລຸນາຕອບໃຫ້ຄົບທຸກຂໍ້
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ *
I. ຂໍ້ສອບແບບປາລະໄນ (ຮູບແບບເລືອກຕອບ)
• ຈົ່ງອ່ານຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ ແລ້ວເລືອກເອົາຄຳຕອບໜຶ່ງຂໍ້ທີ່ເຫັນວ່າດີທີ່ສຸດ?
1. ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມໝາຍເຖິງ: *
1 point
2. ຂໍ້ໃດເປັນສາເຫດທີ່ເດັກບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ: *
1 point
3. ຂໍ້ໃດລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄວາມໝາຍຂອງຊຸມຊົນ: *
1 point
4. ຂໍ້ໃດລຸ່ມນີ້ແມ່ນປະເພດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກ *
1 point
5. ການເປັນຄູສອນຮຽນຮ່ວມຕ້ອງປະຕິບັດ *
1 point
6. ຄູສອນຮຽນຮ່ວມຈະມີວິທີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຈໍາແນກເດັກໃນຫ້ອງຮຽນຄື: *
1 point
7. ການຍ້ອງຍໍມີຄວາມສໍາຄັນຄື: *
1 point
8. ການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນທີ່ດີໃນຫ້ອງຮຽນຄວນປະຕິບັດ: *
1 point
9. ການນຳໃຊ້ສື່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນປະກອບມີ: *
1 point
10. ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສຶກສາຮຽນຮ່ວມມີພາກສ່ວນ *
1 point
11. ສິ່ງຂີດຂວາງຕໍ່ການສຶກສາຮຽນຮ່ວມມີຄື: *
1 point
12. ຄວາມສະເໜີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍສະແດງອອກ *
1 point
13. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໝາຍເຖິງ *
1 point
14. ຄູມີຍຸດທະວິທີການສອນເດັກທີ່ມີບັນຫາທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ປະສາດສໍາພັດ *
1 point
15. ຍຸດທະວິທີໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ມີບັນຫາໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈແມ່ນປະຕິບັດ *
1 point
16. ຍຸດທະວິທີໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກທີ່ມີບັນຫາໃນການສື່ສານ ແລະ ຕອບສະໜອງແມ່ນປະຕິບັດ *
1 point
17. ຈົ່ງອ່ານປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ ຖ້າຂໍ້ໃດຖືກເລືອກຖືກແລະ ຖ້າຂໍ້ໃດຜິດໃຫ້ເລືອກຜິດ *
8 points
ຖືກ
ຜິດ
ເດັກທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານພຶດຕິກໍາ, ສັງຄົມ ແລະ ອາລົມຈະສະແດງອອກ ມີສະມາທິສັ້ນ,ບໍ່ເປັນລະບຽບ, ຂີ້ດື້, ມັກກວນໝູ່, ຮ້ອງດັງບາງຄັ້ງ, ເປັນຄົນຂີ້ລືມ ແລະ ບາງຄັ້ງຄືຄົນງ້ວງນອນ
ເກນອາຍຸເຂົ້າໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມແມ່ນ 5-10 ປີ
ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງບົດສອນໜື່ງໆ ລວມມີ ຈຸດປະສົງ, ເນື້ອໃນ, ກິດຈະກໍາການຮຽນ-ການສອນ, ເວລາ, ອຸປະກອນ ແລະ ການວັດປະເມີນຜົນ
ການຫຼີກເວັ້ນການຈໍາແນກໃນຫ້ອງຮຽນ ຄູເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເດັກຍິງເປັນພິເສດກວ່າເດັກຊາຍ ແລະມອບກິດຈະກໍາໃຫ້ເດັກຊາຍຫຼາຍກວ່າເດັກຍິງ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາຮຽນຮ່ວມແມ່ນຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ລູກຫຼານໄດ້ຮໍ່າຮຽນ, ຊຸມຊົນມີຜູ້ສືບທອດທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ
ຄວາມສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ສື່ການສອນ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເກີດຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້, ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນມີປະສົບການທີ່ກວ້າງໄກຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃນການຮຽນການສອນ,ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ຊ່ວຍປະຍັດເວລາການຮຽນ-ການສອນ
ຄຸນລັກສະນະຫ້ອງຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເພື່ອນມິດໃນການຮຽນຮູ້ ແມ່ນການຈັດບ່ອນນັ່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງເຊັ່ນ ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ນັ່ງຢູ່ພື້ນຫ້ອງເປັນວົງສອງວົງ ຫຼື ນັ່ງແຍກກັນຄວາມແຕກຕ່າງເຊັ່ນ ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ນັ່ງຢູ່ພື້ນຫ້ອງເປັນວົງສອງວົງ ຫຼື ນັ່ງແຍກກັນ ເທິງໂຕະ
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແມ່ນໂຄສະນາຂົນຂວາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃນການສົ່ງເດັກໃນເກນອາຍຸເຂົົ້າຮຽນ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງການສຶກສາ, ຈັດກິດຈະກໍາການຮຽນການສອນ, ກວດກາການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ແລະ ການສອນຂອງຄູ, ນຳເອົາຜົນການສອນ- ການຮຽນສະເໜີຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູສອນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ
II. ຂໍ້ສອບແບບອັດຕະໄນ (ຮູບແບບຕອບສັ້ນ)
ຈົ່ງຕອບໃຫ້ຄົບທຸກຂໍ້ ຖ້າຫາກຂໍໃດບໍ່ໄດ້ຕອບໃຫ້ພິມ ເລກ 0 ແທນ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງຄໍາຕອບໄດ້
1. ຂັ້ນຕອນທີ່່ຈະກາຍເປັນໂຮງຮຽນທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນການຮຽນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເພື່ອນມິດໃນການ ຮຽນຮູ້ມີແນວໃດ? *
2. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ, ພໍ່ແມ່/ຜູ້ ປົກຄອງຂອງເດັກມີແນວໃດ? *
3. ການແຕ່ງບົດສອນແບບຮຽນຮ່ວມທີ່ດີປະຕິບັດແນວໃດ? *
4. ຈົ່ງອະທິບາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມມີແນວໃດ? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy